Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

​Ga naar de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst

 

PRIVACYBELEID EN UW PRIVACYR​ECHTEN

 

Dit is het privacybeleid (“Privacybeleid”) voor de registratie website ("Site") voor de Viacom Leverancierwerkplaats voor Factuurbeheer (“SWIM”), een Inte​rnet website beheerd door Viacom Inc. (de “Moedermaatschappij”) die leveranciers de mogelijkheid biedt om te registreren en om bepaalde financiële en betalingsgegevens te verschaffen in verband met de verlening van diensten aan de Moedermaatschappij en/of aan haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (samen met het moederbedrijf, "Viacom") en om informatie te ontvangen en/of te verstrekken over lopende facturering met betrekking tot zulke leveranciers.  Dit Privacybeleid regelt alleen de inhoudskenmerken en activiteiten met betrekking tot de Site (         d.w.z. de SWIM registratie website) en heeft géén betrekking op websites voor welke individuele Viacom programmeringskanaal dan ook, en heeft géén betrekking op welke andere websites of een gedeelte van een website dan ook, die door of voor Viacom geboden word(en)t (inclusief www . viacom.com), en heeft geen betrekking op websites voor een ander bedrijf, tenzij specifiek anders vermeld.

Dit privacybeleid, waarvan het de bedoeling is om het praktisch handelen op de Site, ten aanzien van privacy, uit te leggen, omvat de volgende gebieden:

 

1.   Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is.

2.   Van toepassing is het Amerikaans recht; Safe Harbor1).

3.   Het verzamelen en het gebruik van Persoonsgegevens en Andere Informatie.

4.   Het weigeren [opting out] van bepaalde vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens en Andere Informatie.

5.   Het delen en bekend maken van persoonsgegevens en Andere Informatie.

6.   Het herzien of actualiseren van bepaalde Informatie(s).

7.   Bescherming van Informatie.

8.   Rechtsgezag.

9.   Wijzigingen in dit Privacybeleid en Kennisgeving.

10. Diversen.

 

1.         Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is.

 

Dit privacybeleid is van toepassing, ongeacht of u toegang tot de site hebt via een computer, een mobiel apparaat of via welke andere technologie of apparaten dan ook, nu bekend of later ontwikkeld of ontdekt (elkeen, een “Apparaat”) en ongeacht of u toegang tot de Site hebt als een geregistreerde gebruiker of een andere gebruiker van de Site.  Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op Persoonsgegevens en Andere Informatie (overeenkomstig de hieronder gegeven definitie van deze termen), verzameld door de Site, en heeft géén betrekking op soortgelijke informatie, op welke wijze ook verzameld, of door welke andere, door Viacom aangeboden, website ook verzameld, of door welke andere onderneming ook verzameld, tenzij specifiek anders aangegeven.

  Door het doen toekomen van Persoonsgegevens en Andere Informatie aan de Site, stemt u ermee in dat die door Viacom gebruikt worden, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Viacom kan van tijd tot tijd Informatie (zoals deze term hieronder is gedefinieerd) combineren met andere Informatie, die Viacom uit andere bronnen verzamelt, en, indien Viacom dit doet, zal het gebruik van de resulterende gecombineerde Informatie worden onderworpen aan dit Privacybeleid.

 

Dit Privacybeleid blijft volledig van kracht, zelfs indien, om welke reden ook, uw gebruik van of deelname aan de Site, of een bepaalde dienstverlening, eigenschap, functie of activiteit, aangeboden via de Site, wordt beëindigd, verloopt, ophoudt, opgeschort of gedeactiveerd wordt. Indien u met dit Privacybeleid niet akkoord gaat, wordt u verzocht niet aan de Site deel te nemen, en geen gebruik te maken van functies, activiteiten of diensten, die worden aangeboden via de Site.

 

2.         Van toepassing is het Amerikaans recht; Safe Harbor1).

 

De Site wordt gehosted vanuit de VS, het Amerikaanse recht is erop van toepassing, en het wordt beheerd in overeenstemming met de wetten van de VS. Viacom garandeert niet dat de site beheerd wordt in overeenstemming met de wetten en regelgeving van andere naties, of dat het recht van andere naties van toepassing zou zijn.  Door gebruik van de site, verklaart u dat u voldoet aan de leeftijdsvereisten en andere vereisten, zoals uiteengezet in de Overeenkomst betreffende Gebruiksvoorwaarden, om voor gebruik van de Site in aanmerking te komen. Als u aan die leeftijdsvoorwaarden en andere voorwaarden niet voldoet, wordt U verzocht het gebruik van de Site onmiddellijk te staken, aangezien uw voortgezette gebruik van de Site signaleert dat u akkoord gaat met het verzamelen, gebruiken, aan derden verstrekken, beheren en opslaan van uw Gegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") en Zwitserland bevindt, zie de gedetailleerde informatie over Viacom’s privacybeleid en de praktische uitvoering daarvan, met betrekking tot Persoongegevens, overgedragen vanuit de EER en Zwitserland. Zie svp Viacom's Safe Harbor Privacy Policy op

http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/VIACOM-610657-v1-Safe_Harbor_Policy.pdf.

In geval van discrepantie tussen dit Privacybeleid en het Safe Harbor Privacybeleid, zoals dit geldt voor Persoonsgegevens overgedragen vanuit de EER en Zwitserland naar de VS, zal het Safe Harbor Privacybeleid prevaleren.

 

Indien u zich buiten de Verenigde Staten, de EER en Zwitserland bevindt, gebruikt u de Site op eigen risico en initiatief en u, niet wij, bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale en nationale wetten. Wees u zich ervan bewust dat alle Persoonsgegevens en Andere Informatie die u aan Viacom verstrekt of door Viacom verkregen worden, ten gevolge van uw gebruik van de Site, in de VS zullen worden verzameld en/of aan de VS zullen worden overgedragen en dat zij onder de Amerikaanse wetgeving zullen vallen. Door gebruik te maken van de Site, door het deelnemen aan welke activiteit dan ook op de Site en/of door het verstrekken van uw Persoonsgegevens en Andere Informatie aan Viacom, ( i ) stemt u in met de overdracht en/of verwerking, van alle Informatie, naar en in de VS, ( ii ) neemt u er kennis van dat het Amerikaans recht mogelijk een lagere mate van bescherming van Persoonsgegevens biedt dan het recht in uw locatie, en ( iii ) begrijpt u dat Viacom de van u verkregen Informatie zal verzamelen, overdragen, opslaan, verwerken en/of er mee zal omgaan in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Amerikaanse recht. Bijgevolg, doet u hierbij volledig afstand, in de mate waarin door de wet toegestaan, van alle vorderingen met betrekking tot de verwerking van uw Informatie, in overeenstemming met dit Privacybeleid, die kunnen voortvloeien uit wetten en regelgeving, die op u van toepassing zijn, of kunnen voortvloeien uit wetten en regelgeving van enig ander land of jurisdictie.

 

3.         Het verzamelen en het gebruik van Persoonsgegevens en Andere Informatie.

 

De term "Persoonsgegevens" betekent informatie, vastgelegd, in welke vorm dan ook, die u identificeren of die zouden kunnen worden gebruikt, door of namens Viacom, om u te identificeren of om met u in contact te treden, zoals uw volledige naam, postadres,

e-mailadres of telefoonnummer. De term "Andere Informatie" betekent alle andere Informatie, dan Persoonsgegevens, die met betrekking tot u verzameld kan worden (Persoonsgegevens en Andere Informatie, tezamen, worden "Informatie" genoemd). Al de Persoonsgegevens die onherkenbaar zijn gemaakt zullen niet langer als Persoonsgegevens beschouwd worden, maar zullen, nadat ze onherkenbaar zijn gemaakt als Andere Informatie worden beschouwd. Anderzijds, wanneer Andere Informatie met Persoonsgegevens gecombineerd wordt, zullen wij de gecombineerde Informatie, wat betreft het delen of het bekend maken van dergelijke gecombineerde Informatie, als Persoonsgegevens betrachten.

 


a.   Informatie die Viacom Verzamelt uit de Informatie die u aan ons verstrekt.

 

i.      Gebruikersregistratie.  Om via de site te registreren, is het vereist om Persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en, indien u in de Verenigde Staten gevestigd bent, Social Security Number of een EIN [Employer Identification Number]. Additionele informatie kan tijdens het registratieproces gevraagd worden (maar een antwoord daarop is geen vereiste).

 

ii.    Gebruikersnaam en wachtwoord.  Tijdens het registratieproces, kunt u gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord (samen, de "gebruikersidentificatie") te kiezen.

 

b.   Informatie Verzameld door middel van Cookies en andere Volgtechnologieën.

 

"Cookies" (die op html of op browser-gebaseerde bestanden, Flash-bestanden, lokaal gedeelde objecten of andere technologieën kunnen zijn), "web bakens" (ook bekend als image tags, gif, tracking pixels of web bugs) zijn kleine stukjes code, gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals het tellen van hoe vaak een pagina van een website is bekeken, een reclame is bekeken, of op een advertentie is gereageerd. De Site en/of derden kunnen "cookies", "web bakens" en andere soortgelijke volgtechnologieën (tezamen "Volgtechnologieën" genoemd) gebruiken, om automatisch Andere Informatie te verzamelen, terwijl u op de Site en op het web aan het browsen bent.

 

Viacom kan Volgtechnologieën gebruiken om de inhoud van de Site te helpen vorm te geven, mogelijk te maken dat gebruikers zich tussen de bijbehorende sites kunnen bewegen, zonder op elke site apart in te moeten loggen, de Site en het Internetgebruik begrijpen, de inhoud of het aanbod op de Site te verbeteren of aan te passen, op de persoon af te stemmen hetgeen u op de Site ervaart (bijvoorbeeld om u te herkennen, met uw naam, als u naar de Site terugkeert), uw wachtwoord op te slaan in wachtwoord beschermde gebieden, het gebruik van winkelwagens op de Site voor u mogelijk te maken, de Site te onderhouden en te beheren, en om andere doelen te realiseren, omschreven onder het hoofd "Gebruik van Informatie", in de hieronder aan te treffen sectie " Andere Informatie Verzameld door Ons " Zulke Volgtechnologieën verzamelen "gegevens over klikgedrag" en aanvullende Andere Informatie met betrekking tot uw bezoeken aan de Site, waaronder ook begrepen kan zijn uw IP-adres of een ander uniek identificatiemiddel van het apparaat dat u gebruikt, om toegang te krijgen tot de Site ("Identifier"). Een Identifier wordt automatisch toegewezen aan elke Apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site. Uw Persoonsgegevens worden niet verzameld als onderdeel van dit proces, maar Viacom kan door Volgtechnologieën verkregen Andere Informatie associëren met Persoonsgegevens.

 

Door het bezoeken van de Site, ongeacht of als geregistreerde gebruiker of anderszins, erkent u, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u ermee instemt dat Viacom, uw activiteiten en uw gebruik van de Site, door middel van dergelijke Volgtechnologieën volgt.

De site kan daarnaast gebruik maken van een verscheidenheid aan dienstverleners die informatie verzamelen over het Internetverkeer, dienstverleners op het gebied van marketing analyse, en andere derden (gezamenlijk, "Derde Partij Analyse Dienstverleners" genoemd) om, bijvoorbeeld, het verkeer op de Site te meten en te analyseren
(“Targeting Services”). 

Deze Derde Partij Analyse Dienstverleners hebben geen toegang Volgtechnologieën die op de Site zijn ingesteld, behalve voorzover het voor hun diensten aan de Site noodzakelijk is. Derde Partij Analyse Dienstverleners kunnen zelf hun eigen Volgtechnologieën opstellen en die toegang geven tot uw Apparaat als u ervoor kiest om Volgtechnologieën toe te laten op uw browser (of via Flash-cookies, als u ze niet hebt verwijderd) en/of ze kunnen op andere wijze toegang hebben tot Andere Informatie over u.

 

c.   Gebruik van Informatie. 

 

Zoals uiteengezet in het Privacybeleid, Viacom kan Informatie delen met en tussen de verschillende entiteiten die deel uitmaken van Viacom.

 

i.    Persoonsgegevens.  De site maakt gebruik van de Persoonsgegevens die Viacom op verscheidene manieren van u verzamelt, met inbegrip van:

 

·         Verwerking van uw registratie door de Site, zoals het controleren of uw e-mailadres actief en geldig is;

·         Contact met u opnemen met betrekking tot het beheer van uw account, eventuele diensten, artikelen, hoedanigheden of functies waaraan u hebt deelgenomen of zich hebt geregistreerd om te gebruiken, of welke andere transacties dan ook door u op de Site gedaan;

·         Het toestaan dat u participeert in de openbare ruimten en/of andere artikelen en programma’s van de Site;

·         Inspelen op uw vragen of andere verzoeken;

·         Contact met u op te nemen vanwege uw gebruik van de Site, voor informatieve doeleinden met betrekking tot de Site of, ter beoordeling aan Viacom, met betrekking tot wijzigingen in het beleid van de Site;

·         Verbetering van de Site of de diensten van de Site ook in verband met interne zakelijke doeleinden;

·         De belevenis dat de Site u biedt beter afstemmen/of anderszins meer op uw persoon toesnijden hetgeen u te zien krijgt als u de Site bezoekt;

·         Opslaan van uw gebruikersidentificatie of andere Persoonsgegevens, zodat u ze niet telkens opnieuw behoeft in te voeren wanneer u de Site bezoekt;

·         De Site anderszins te onderhouden en te beheren; en

·         Voor andere doeleinden, die bekendgemaakt worden op het moment dat u de persoonsgegevens verstrekt.

 

ii.   Andere Informatie die door Ons Verzameld wordt. Viacom kan gebruik maken van Andere Informatie die over u op diverse manieren is verzameld, via de Site, onder meer door:

 

·         Het tellen en bijhouden van de aantal keren dat u terugkeert naar Viacom’s Site, of naar sites van diens partners;

·         Accumuleren en rapporteren van geaggregeerde, statistische gegevens in verband met de Site en de activiteiten van gebruikers;

·         Bepalen welke gebruikers van functies, webpagina's en diensten het meest bereid zouden zijn om, onder andere, Viacom te helpen de Site te laten functioneren, de door de Site geboden diensten, de Site zelf en de gepresenteerde informatie te verbeteren;

·         Maken van statistische rapporten;

·         U mogelijk te maken deel te nemen aan de openbare ruimtes en/of andere functies van de Site;

·         Verbetering van de Site of de diensten van de Site ook voor interne zakelijke doeleinden;

·         Vorm geven aan uw ervaring op de Site en/of anderszins aanpassen van wat u ziet wanneer u de Site bezoekt;

·         Opslaan van bepaalde Andere Informatie(s) voor gebruik bij uw terugkeer naar de Site;

·         De Site anderszins te onderhouden en te beheren;

·         Voor toepassingen, als hierboven voor "Persooonsgegevens“ beschreven; en

·         Voor andere doeleinden, die bekendgemaakt worden op het moment dat u de Andere Informatie verstrekt.

 

iii.  Andere Informatie Verzameld door Derde Partij Analyse Dienstverleners. Het gebruik van Volgtechnologieën door Derde Partij Analyse Dienstverleners staat onder hun controle en niet onder controle van Viacom. Zelfs als Viacom een relatie met Derde Partij Analyse Dienstverleners heeft, staan hun websites niet onder controle van Viacom, evenmin hun beleid en praktisch handelen met betrekking tot uw Informatie, en u dient zich er bewust van te zijn dat andere regels kunnen gelden voor het verzamelen, gebruiken of bekend maken van uw informatie door derde partijen die u op Internet tegenkomt. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van Informatie die Derde Partij Analyse Dienstverleners rechtstreeks van u zouden kunnen  verzamelen. Het gebruik van Volgtechnologieën door Derde Partij Analyse Dienstverleners wordt beheerst door het eigen specifieke privacybeleid van Derde Partij Analyse Dienstverleners en niet door het onderhavige Privacybeleid. Gelieve echter te kijken naar de sectie Het weigeren [opting out] van bepaalde vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens en Andere Informatie”, voor meer informatie over hoe u het verzamelen en/of het gebruik van bepaalde, door Derde Partij Analyse Dienstverleners verzamelde, Informatie kunt weigeren [opting out].

 

4.   Het weigeren [opting out] van bepaalde vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens en Andere Informatie.

 

a.   Volgtechnologieën Geplaatst door Derde Partij Analyse Dienstverleners.  Met betrekking tot Volgtechnologieën die door Derde Partij Analyse Dienstverleners geplaatst zijn,hebt u een aantal opties:

 

·         Als u de Site bezoekt kunnen Derde Partij Analyse Dienstverleners Andere Informatie over u verzamelen om te helpen producten en diensten te vinden die voor u van interesse zouden kunnen zijn.

 

·         Sommige van die Derde Partij Analyse Dienstverleners kunnen deelnemen in het Instrument voor weigeren [opting out], van het Advertentie Initiatief Netwerk.  Klik op de link naar die instrumenten om meer te weten te komen over uw keuzemogelijkheden. 

 

·         Let op het volgende met betrekking tot weigeren [opting out]:

 

o    De hierboven besproken instrumenten voor weigering [opting out] zijn “gebaseerd op cookies.”  Dit betekent dat de instrumenten afhankelijk zijn van cookies om uw keuzes te onthouden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de partijen die u die keuzes bieden. Als u, na het weigeren [opting out], de Volgtechnologieën met besturingselementen in uw webbrowser verwijdert (een proces hieronder beschreven), moet u wellicht opnieuw weigeren [opt out] om uw voorkeuren ten aanzien van weigering [opting out] te herstellen. 

 

o    Weigeringen [opt outs] zijn “browser-specifiek.”  De opting out voorkeuren die u kiest, zijn slechts van toepassing op de browser die u gebruikte op het moment dat u deze voorkeuren uitkoos. Dit betekent bijvoorbeeld, dat als u opting out kiest terwijl u de Internet Explorer 9 gebruikt, uw keuze geen invloed zal hebben op het gebruik van Andere Informatie, verzameld door Volgtechnologieën, indien u, op hetzelfde Apparaat, ook Mozilla Firefox gebruikt. Dit betekent dus ook dat opting out op een gegeven Apparaat, op andere Apparaten, die u zou kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de Site, geen invloed heeft op het gebruik van Andere Informatie door middel van Volgtechnologieën..

 

·         U kunt ook het gebruik van bepaalde Volgtechnologieën op een gegeven Apparaat voorkomen (met uitzondering van Flash cookies), met behulp van de besturingselementen in uw webbrowser. Om dit te doen, moet u:

 

 

o    Bestaande Volgtechnologieën verwijderen door “Internet Opties” sub-optie “Tools” menu optie van uw browser of anders zoals aangegeven door de steunfunctie van uw browser; en

o    Toekomstige Volgtechnologieën deactiveren middels dezelfde browserbesturingselementen. Aanvullende informatie over het activeren of deactiveren van de meeste Volgtechnologieën zijn beschikbaar middels de support functie van uw browser.  (Zie de “hulp” sectie van uw browser voor meer informatie.)

 

·         U kunt ervoor kiezen dat het Apparaat, dat u gebruikt voor toegang tot de Site, u telkens zal waarschuwen als een cookie of een van de meeste andere Volgtechnologieën geplaatst wordt (een uitzondering hierop zijn de Flash-cookies), of u kunt ervoor kiezen om dit soort waarschuwingen uit te schakelen. Dit wordt gedaan via uw browser op het Apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Site. Aanvullende informatie over waarschuwingen en het verwijderen van waarschuwingen zijn beschikbaar via de supportfunctie van uw browser.

 

·         LET OP! HET IS KENMERKEND VOOR FLASH COOKIES DAT HUN GEBRUIK EN OPSLAG NIET VIA UW BROWSER KAN WORDEN GECONTROLEERD. ZIE HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE MET FLASH COOKIES OM TE GAAN. 

 

b.   VolgtechnologieënSet geplaatst door de Site.  Met betrekking tot de Volgtechnologieën, geplaatst door de site, hebt u een aantal opties:

 

·         U kunt het gebruik van bepaalde Volgtechnologieën (met de uitzondering van Flash-cookies) voorkomen met behulp van de besturingselementen in uw webbrowser. Om dit te doen, moet u:

 

o    De aanwezige Volgtechnologieën verwijderen door middel van “Internet Opties” sub optie “Tools” menu optie van uw browser of anders zoals aangegeven door de steunfunctie van uw browser; en

o    Toekomstige Volgtechnologieën deactiveren middels dezelfde browserbesturingselementen.  Aanvullende informatie over het activeren of deactiveren van de meeste Volgtechnologieën zijn beschikbaar middels de support functie van uw browser.  (Zie de “hulp” sectie van uw browser voor meer informatie.)

 

·         U kunt ervoor kiezen dat het Apparaat, dat u gebruikt voor toegang tot de Site, u telkens zal waarschuwen als een cookie of een van de meeste andere Volgtechnologieën geplaatst wordt (een uitzondering hierop zijn de Flash-cookies), of u kunt ervoor kiezen om dit soort waarschuwingen uit te schakelen. Dit wordt gedaan via uw browser op het Apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Site. Aanvullende informatie over waarschuwingen en het verwijderen van waarschuwingen zijn beschikbaar via de supportfunctie van uw browser..

 

Viacom spant zich in om te voldoen aan de Zelfreguleringsprincipes voor Online Behavioral Advertising [het vastleggen van bezoekersgedrag door een website].  Klik hier voor meer informatie over Viacom en over het vastleggen van bezoekersgedrag door een website.

 

Sommige fabriekanten van Apparaten kunnen hun browsers vooraf zo instellen dat zij Volgtechnologieën van andere websites, dan welke u rechtstreeks bezoekt, blokkeren, en in zo een geval kunnen bepaalde diensten, op zulke Apparaten, niet functioneren.  Voorts, indien u Volgtechnologieën verwijdert, afwijst, deactiveert of uitschakelt, zult u mogelijk geen toegang hebben tot bepaalde functies van de Site en het kan zijn dat een gedeelte van de andere diensten van de Site niet naar behoren functioneert.

 

c.   Flash Cookies.  Houdt u er rekening mee dat het verwijderen afwijzen, deactiveren of uitschakelen van door Derde Partij Analyse Dienstverleners en door de Site geplaatste Volgtechnologieën, door middel van de bovengenoemde mogelijkheden, de Flash cookies niet zzullenl verwijderen. Voor meer informatie over Flash cookies en hoe ze van uw computer te verwijderen, kunt u terecht op:  http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

 

5.         Het Delen en Bekend maken van Persoonsgegevens en Andere Informatie.

a.   Het Delen en Bekend maken van Persoonsgegevens.

 

Uw Persoonsgegevens worden door Viacom, over het algemeen, niet verkocht, verhuurd geleast of bekendgemaakt aan derden, behalve als u instemt met dit bekend maken, of zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

i.    Het Bekend maken aan Andere Entiteiten binnen Viacom.  Viacom kan, voor administratieve en/of andere doeleinden, Persoonsgegevens bekend maken aan de verschillende entiteiten, die deel uit maken van Viacom. 

 

ii.  Bekendmaking aan Operationele Dienstverleners. Viacom behoudt zich het recht voor om uw Persoonsgegevens en Andere Informatie te verstrekken aan derden met als doelstelling om de diensten, de hoedanigheden, de functies en de activiteiten van de Site te beheren en te onderhouden. Viacom refereert aan deze derde partijen als "operationele dienstverleners". Viacom maakt gebruik van operationele dienstverleners om op efficiënte wijze het volledige scala aan inhoud, activiteiten, diensten, hoedanigheden en functies te kunnen bieden, die Viacom u brengt, en Viacom maakt uw Informatie aan de operationele dienstverleners bekend met het doel dat zij diensten aan ons verlenen.  .

 

iii.  Bekendmaking aan Bepaalde Andere Derde Partijen.    In aanvulling op het bovenstaande, zal Viacom Persoonsgegevens en Andere Informatie ter beschikking stellen aan bepaalde derde partijen, onder de volgende, beperkt aantal, omstandigheden:

 

·         Indien Viacom, door een overheidsinstantie, door een rechtbank of door een andere entiteit gedwongen wordt om dit te doen (bijv. om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische processen) of indien door een overheidsinstantie of een andere autoriteit, als onderdeel van een onderzoek, verzocht wordt dit te doen;

·         Indien Viacom gelooft dat uw acties de overtreding betekenen van enige wet, regel, voorschrift en/of de overtreding van de Overeenkomst betreffende Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder enige beperking, dit Privacybeleid, Regels of Aanvullende Voorwaarden;

·         Als u accepteert [opting in] of anderszins ermee instemt dat uw Persoonsgegevens met anderen gedeeld worden of anderszins aan derden bekend worden gemaakt, voor marketing doeleinden, in welk geval het gebruik van uw Informatie aan het eigen privacybeleid van de derde partij is onderworpen;

·         Indien,geheel ter beoordeling aan Viacom, Viacom gelooft dat zulk een bekendmaking nodig of passend is: om mogelijke problemen te onderzoeken of op te lossen; ter bescherming van Viacom’s zakelijke interessen, activa, rechten, eigendom of de veiligheid van de Site, Viacom of een van haar operationele dienstverleners of een van hun operationele dienstverleners, licentiegevers, leveranciers, klanten, gebruikers, of een andere partij, om de wettelijke aansprakelijkheid van Viacom te beperken; om de belangen van Viacom te verdedigen; om dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst te doen eerbiedigen en/of om te voldoen aan Viacom's wettelijke en reglementaire verplichtingen of aan verzoeken van instanties belast met wetshandhaving of overheidsinstanties en/of

·         In geval van een faillissement, fusie, overname, verkoop, overdracht van zeggenschap, joint venture of andere bedrijfscombinatie, waarbij een entiteit betrokken is, die deel uitmaken van Viacom.

 

b.   Het Delen en Bekend maken Andere Informatie.  Viacom kan Andere Informatie met anderen delen of op andere wijze aan derden bekend maken, maar Viacom maakt aan hen geen Persoonsgegevens bekend, behalve in gevallen zoals beschreven in dit Privacybeleid

 

6.         Herzien of Actualiseren van Bepaalde Informatie.

      Over het algemeen, kunt u bepaalde door de Site verzamelde Persoonsgegevens herzien of actualiseren door te mailen naar Viacom naar het e-mailadres vendorsetup@viacom.com.  Persoonsgegevens die nodig zijn om ergens voor in aanmerking te komen of voor doeleinden van interne controle, alsmede Persoonsgegevens opgenomen in een verkoopfactuur, inkoopfactuur of in fiscale documenten kunnen worden gewijzigd indien de correcte gegevens voldoende geverifieerd zijn. Indien Viacom aan u als vereiste stelt dat u een gebruikersidentificatie kiest om zich voor de Site te registreren, kan Viacom u toestaan om het wachtwoordgedeelte van uw gebruikersidentificatie te veranderen, evenals bepaalde Andere Informatie, door u aan u Viacom verstrekt, te wijzigen, ten einde uw gegevens actueel te houden, maar als u eenmaal een gebruikersnaam gekozen heeft, zult u niet meer in staat zijn om die, tijdens de registratie, aan Viacom verstrekte gebruikersnaam, die verbonden is aan uw gebruikersidentificatie, te veranderen. 

Als de lasten of uitgaven, die het geven van toegang tot uw Informatie met zich mee zouden brengen, disproportioneel groot zouden zijn, in verhouding tot de risico’s voor uw privacy, of als de legitieme rechten van anderen zouden worden geschonden, kan Viacom besluiten geen toegang tot dergelijke informatie te geven. In zulke gevallen zal Viacom een uiteenzetting aan u doen toekomen waarin verklaard wordt waarom geen toegang kan worden gegeven en krijgt u contact informatie voor verdere navraag. 

7.         Bescherming van Informatie.

 

Hoewel geen enkele gegevensoverdracht via Internet 100% veilig tegen indringers is, onderhoudt Viacom, commercieel gezien redelijk te noemen, fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw Informatie te beschermen. Echter, ongeacht Viacom's inspanningen en het Apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Site, is het mogelijk dat derden transmissies of privé-communicatie op onrechtmatige wijze kunnen onderscheppen of er toegang toe kunnen krijgen via een onbeveiligde transmissie. Viacom beperkt de toegang tot de Site door eigen medewerkers van Viacom tot die personen die bevoegd zijn om met dergelijke informatie op correcte wijze om te gaan en elke werknemer die blijkt Viacom’s normen voor veiligheid en vertrouwelijkheid te overtreden zal worden onderworpen aan Viacom's disciplinaire processen. Viacom verzoekt haar operationele dienstverleners soortgelijke normen van veiligheid en vertrouwelijkheid volgen.  

 

Phishing.  Bij een Phishing aanval tracht men de persoonsgegevens en financiële legitimatiegegevens van consumenten te stelen. "Phishers" gebruiken 'vervalste' e-mails om consumenten naar vervalste websites te leiden, met de bedoeling om ontvangers van de e-mail te verleiden tot het onthullen van Informatie, zoals creditcardnummers, gebruikersnamen, wachtwoorden en sofinummers. VIACOM VERSTUURT GEEN E-MAILS OM U TE VRAGEN CREDITCARDNUMMERS, SOFINUMMERS, UW GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD TE VERSTREKKEN OF TE BEVESTIGEN! Als u een dergelijke e-mail communicatie ontvangt, wordt u verzocht het onverwijld aan de Site’s Privacy Administrator naar het e-mailadres vendorsetup@viacom.com te sturen, en dan meteen de frauduleuze e-mail van uw computer te verwijderen.

 

 

8.         Rechtsgezag.

 

a.   Privacyrechten in Californië

 

·         Als u een inwoner van de staat Californië bent, informeren wij u over het bekendmaken van uw persoonsgegevens aan derden voor marketing doeleinden en de keuzemogelijkheden daarin  (zie “Delen en Bekendmaken van Persoonsgegevens en Andere Informatie” hierboven) Derhalve, overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek van Californië, de informatie en keuze die wij bieden met betrekking tot de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden voor marketing doeleinden (en deze Sectie) voldoet aan onze verplichting om gebruikers anderszins te voorzien van een lijst met de namen en adressen van derden die Persoonlijke Informatie van ons ontvangen voor marketingdoeleinden  

 

·         Als u ingezetene bent van Californië en u hebt nog vragen over hoe wij uw Persoonsgegevens, voor marketingdoeleinden, met derden delen, kunt u ons per e-mail uw vragen toezenden, gericht aan de Privacybeheerder: privacy@viacom.com.

 

·         Alle aanvragen moeten in de onderwerpregel van de e-mail als volgt gelabeld worden:"Uw Privacy Rechten in Californië". Vermeld voor alle aanvragen duidelijk dat het verzoek betrekking heeft op :"Uw Privacy Rechten in Californië".Vermeld ook uw naam, adres, stad, staat, postcode en e-mailadres (uw adres is optioneel als u een reactie op uw verzoek liever per e-mail ontvangt), vermeld ook de naam en de URL (indien van toepassing) van de website, applicatie of andere interactieve diensten, en geeft uw voorkeur aan hoe onze reactie, op uw verzoek dient te worden gestuurd. Wij accepteren geen aanvragen via de post, de telefoon of per fax. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mededelingen die niet gelabeld zijn of niet op de juiste wijze verzonden, en het kan gebeuren dat wij niet in staat zijn te reageren indien u ons daartoe niet de volledige informatie geeft.

 

9.         Wijzigingen in dit Privacybeleid en Kennisgeving.

 

Viacom behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment, door het plaatsen van een geactualiseerde Privacybeleid, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, te herzien. Deze aanpassingen worden operationeel, onmiddellijk na het plaatsen ervan. Kennisgeving van belangrijke wijzigingen zal worden geplaatst op de homepage van de Site en/of het zal verstrekt worden door het u te mailen of door een kennisgeving aan u, die bij het inloggen verschijnt. De vorm van een dergelijke kennisgeving is geheel ter beoordeling aan Viacom.  Nochtans raadt Viacom U aan dat u dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst dikwijls controleert in verband met een eventuele actualisering. 

 

10.       Diversen.

 

a.   Nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid om Viacom actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en accurate informatie te geven, inclusief Persoonsgegevens, en om deze informatie actueel te houden. Viacom kan niet en zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele problemen of aansprakelijkheid die kunnen ontstaan als u Viacom geen accurate, waarheidsgetrouwe en volledig informatie of Persoonsgegevens verstrekt of als u nalaat zulk informatie of Persoonsgegevens te actualiseren. Viacom zal elk ingebracht item waarvan Viacom, te goeder trouw gelooft dat het vals, frauduleus of niet in overeenstemming met dit Privacybeleid is, weigeren en verwijderen.

 

b.   Vragen. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of als u welk deel van de informatie dan ook niet begrijpt, over hoe Viacom uw Persoonsgegevens of Andere Informatie verzamelt, onderhoudt, gebruikt of met anderen deelt, kunt u rechtstreeks contact met Viacom opnemen door een e-mail te sturen naar vendorsetup@viacom.com of door contact op te nemen met Viacom’s Privacy Administrator/Verkoper Bureau via telefoonnummer 212-846-5070, tussen 09:00 en 21:00 uur (Eastern time).

 

c.   Enige Uiteenzetting: Dit document is de enige uiteenzetting over het Privacybeleid van de Site en geen samenvatting, herformulering of een andere versie ervan, en geen andere privacyverklaring of privacybeleid, in enigerlei vorm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een machinegegenereerde versie, is geldig.

 

d.   Overige:  Gelieve de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst, die uw gebruik van de Site regelt, goed door te krijken.  Voorwaarden die in dit Privacybeleid niet zijn gedefinieerd hebben de betekenis zoals in de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst gegeven. 

 

Dit privacybeleid is laatstelijk gewijzigd op de datum hierboven aangegeven en is met onmiddellijke ingang van kracht.
Copyright © 2013 Viacom Inc - Alle rechten voorbehouden.

 

 

Noot van de vertaler:

1) Safe Harbor is een gestroomlijnd proces voor Amerikaanse ondernemingen om te voldoen aan EU richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Safe Harbor Privacy Principes laten toe dat Amerikaanse bedrijven, indien zij aan de vereisten van de Europese Unie voldoen, hun certificering registreren.

 

 

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.