Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KALIFORNIJSKIE PRAWA DO PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności („Polityka prywatności”) obowiązującą w odniesieniu do Miejsca do przetwarzania faktur przez dostawców (Supplier Workplace for Invoice Management — „SWIM”) — internetowej witryny rejestracyjnej („Witryna”) obsługiwanej przez firmę Viacom Inc. („Jednostka dominująca”), która umożliwia dostawcom rejestrowanie i dostarczanie określonych informacji finansowych oraz danych o płatnościach w związku ze świadczeniem usług Jednostce dominującej i/lub jej spółkom zależnym i stowarzyszonym (określanymi zbiorczo wraz z Jednostką dominującą jako „Viacom”) oraz umożliwia otrzymywanie i/lub przekazywanie informacji dotyczących bieżących rozliczeń związanych z tymi dostawcami. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do funkcji i działań dotyczących zawartości Witryny (tj. witryny rejestracyjnej SWIM) i nie odnosi się do poszczególnych witryn firmy Viacom będącymi kanałami komunikacyjnymi, innych witryn lub części witryn udostępnianych przez lub dla Viacom (w tym www.viacom.com) ani do innych witryn należących do innych firm, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie stosowanych przez nas praktyk dotyczących ochrony prywatności oraz obejmuje niżej wymienione kwestie:

1. Zakres obowiązywania niniejszej Polityki prywatności.
2. Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych; Zasady Safe Harbor.
3. Zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych oraz Innych informacji.
4. Rezygnacja z pewnych rodzajów wykorzystywania Danych osobowych i Innych informacji.
5. Udostępnianie i ujawnianie Danych osobowych i Innych informacji.
6. Sprawdzanie, aktualizowanie i usuwanie pewnych informacji.
7. Ochrona informacji.
8. Uprawnienia jurysdykcyjne.
9. Zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności i zasad ochrony prywatności.
10. Postanowienia różne.

1. Zakres obowiązywania niniejszej Polityki prywatności.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy dostęp do Witryny uzyskiwany jest z komputera osobistego, urządzenia przenośnego, czy za pośrednictwem innych technologii lub urządzeń znanych dziś lub opracowanych w przyszłości (w odniesieniu do każdego z nich w dalszej części Umowy stosowane jest określenie „Urządzenie”) oraz bez względu na to, czy Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Witryny lub dowolnym innym jej użytkownikiem. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do Danych osobowych i Innych informacji (zdefiniowanych poniżej) zbieranych przez Witrynę i nie dotyczy żadnych informacji zbieranych w jakikolwiek inny sposób bądź przez inne witryny internetowe udostępniane przez Viacom albo zbieranych przez inne firmy, chyba że wyraźnie określono inaczej. Przesyłając Dane osobowe i Inne informacje do Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Viacom zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Viacom może okresowo łączyć Informacje (zdefiniowane poniżej) z innymi informacjami zbieranymi przez Viacom z innych źródeł. Jeśli Viacom będzie łączyć ze sobą informacje, korzystanie z nich będzie podlegać niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności pozostaje w pełni obowiązująca i skuteczna, nawet jeśli rejestracja Użytkownika w Witrynie, korzystanie z niej lub korzystanie z innych usług, funkcji i działań udostępnianych za jej pośrednictwem zostanie zakończone, wygaśnie, zostanie przerwane, zawieszone lub dezaktywowane z dowolnego powodu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatności, nie powinien korzystać z Witryny ani żadnych funkcji, usług i działań udostępnianych za jej pośrednictwem.

2. Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych; Zasady Safe Harbor.

Witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych oraz podlega przepisom prawa amerykańskiego i zgodnie z nimi jest obsługiwana. Viacom nie składa żadnych oświadczeń, jakoby Witryna była obsługiwana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami innych krajów albo takim przepisom i regulacjom podlegała. Korzystając z Witryny, Użytkownik zaświadcza, że spełnia wymagania wiekowe i inne wymogi uprawniające do korzystania z niej opisane w Warunkach użytkowania Witryny. Jeśli Użytkownik nie spełnia wspomnianych wymagań wiekowych i innych wymogów uprawniających do korzystania z Witryny, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny, ponieważ dalsze korzystanie z niej jest równoznaczne z tym, że wyraża on zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie jego Informacji oraz zarządzanie nimi zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownicy mieszkający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i w Szwajcarii powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi polityki prywatności i praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Viacom w odniesieniu do danych osobowych przesyłanych z EOG i Szwajcarii. Politykę prywatności uwzględniającą zasady prywatności Safe Harbor można znaleźć pod adresem http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/VIACOM-610657-v1-Safe_Harbor_Policy.pdf. W razie wystąpienia konfliktu między niniejszą Polityką prywatności a Polityką prywatności uwzględniającą zasady prywatności Safe Harbor, obowiązującą w odniesieniu do przesyłania Danych osobowych z EOG i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, obowiązują postanowienia Polityki prywatności uwzględniającej zasady prywatności Safe Harbor.

Użytkownicy mieszkający poza Stanami Zjednoczonymi, Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią korzystają z Witryny na własne ryzyko i z własnej inicjatywy, w związku z czym to przedmiotowi Użytkownicy, a nie my, są odpowiedzialni za przestrzeganie zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego i krajowego. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszelkie Dane osobowe oraz Inne informacje przekazywane przez Użytkownika firmie Viacom lub uzyskiwane przez Viacom w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny będą zbierane w Stanach Zjednoczonych i/lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych oraz będą podlegać przepisom prawa amerykańskiego. Korzystając z Witryny, przeprowadzając działania w Witrynie i/lub przekazując Viacom Dane osobowe i Inne informacje, Użytkownik (i) wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich Informacji do Stanów Zjednoczonych i/lub przetwarzanie ich w tym kraju; (ii) przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa amerykańskiego mogą zapewniać niższy poziom ochrony danych osobowych niż przepisy prawa obowiązującego w jego lokalizacji; oraz (iii) rozumie, że Viacom będzie zbierać, przesyłać, przechowywać oraz przetwarzać Informacje Użytkownika i/lub obchodzić się z nimi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przepisami prawa amerykańskiego. Wskutek tego, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jego Danych osobowych i Innych informacji, które mogą powstać na mocy praw i regulacji przysługujących mu w dowolnym innym kraju lub jurysdykcji.

3. Zbieranie i wykorzystywanie Danych osobowych oraz Innych informacji.

Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do informacji zapisanych w jakiejkolwiek formie, które identyfikują lub mogą zostać wykorzystane przez firmę Viacom lub w jej imieniu do zidentyfikowania Użytkownika lub skontaktowania się z nim. Informacje te obejmują m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Pojęcie „Inne informacje” odnosi się do innych niż Dane osobowe informacji na temat Użytkownika, które mogą być zbierane (w odniesieniu do Danych osobowych i Innych informacji stosuje się zbiorcze określenie „Informacje”). Wszelkie ujawnione Dane osobowe nie są dłużej za takowe uważane, ale po takim ujawnieniu będą uznawane za Inne informacje. Z drugiej strony, gdy Inne informacje zostaną połączone z Danymi osobowymi, do celów udostępniania lub ujawniania takich połączonych Informacji będziemy traktować je jak Dane osobowe.

a. Informacje podane przez Użytkownika, które zbiera Viacom.

i. Rejestracja Użytkownika. Aby zarejestrować się w Witrynie, Użytkownik będzie musiał podać Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeśli mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych, numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej (EIN). Podczas procesu rejestracji Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych Informacji, ale podanie ich nie jest wymagane.

ii. Nazwa użytkownika i hasło. Podczas procesu rejestracji Użytkownik będzie musiał wybrać nazwę użytkownika oraz hasło (łącznie nazywanymi „Identyfikatorem użytkownika”).

b. Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia.

„Pliki cookie” (mogą to być pliki witryn lub przeglądarki, pliki Flash, pliki cookie Flash lub inne technologie) to małe fragmenty tekstu lub inne pliki, które pozwalają zachować informacje o preferencjach i zachowaniach użytkownika. Sygnały nawigacyjne „Web beacons” (znane również jako znaczniki obrazów, przezroczyste obiekty gif, piksele śledzące lub robaki sieciowe) to niewielkie fragmenty kodu używane do zbierania danych, takich jak liczba wyświetleń strony, wyświetlenia promocyjne, czy reakcje na reklamy. Witryna i/lub strony trzecie mogą wykorzystywać „pliki cookie”, „Web beacons” oraz inne podobne technologie śledzenia (zbiorczo nazywane „Technologiami śledzenia”) do automatycznego zbierania Innych informacji podczas przeglądania Witryny i Internetu przez Użytkownika.

Viacom może wykorzystywać Technologie śledzenia do dostosowywania zawartości Witryny, umożliwiania Użytkownikom przechodzenia między powiązanymi witrynami bez konieczności logowania się w każdej z nich, zrozumienia sposobu korzystania z Internetu i Witryny, ulepszania lub dostosowywania zawartości Witryny lub znajdujących się w niej ofert, personalizowania wygody obsługi Witryny (np. rozpoznawania Użytkownika po jego imieniu i nazwisku, kiedy ponownie korzysta z Witryny), zapisywania haseł w obszarach chronionych hasłem, umożliwiania korzystania z koszyków na zakupy w Witrynie, prowadzenia Witryny i zarządzania nią oraz do innych celów opisanych w poniższych sekcjach „Wykorzystywanie Informacji” oraz „Inne zbierane przez nas informacje”. Takie Technologie śledzenia zbierają dane przepływu użytkowników („click stream”) i dodatkowe Inne informacje dotyczące odwiedzania Witryny przez Użytkownika, mogą także zbierać adres IP i inne identyfikatory unikalne dla używanego przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Witryny Urządzenia („Identyfikatory”). Identyfikator jest automatycznie przypisywany do Urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Witryny. W ramach tego procesu nie są zbierane Dane osobowe Użytkownika, ale Viacom może powiązać Inne informacje zbierane przy użyciu Technologii śledzenia z Danymi osobowymi.

Odwiedzając Witrynę, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w niej zarejestrowany, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i niniejszym akceptuje, że zgadza się na śledzenie przez Viacom jego działań i sposobu korzystania z Witryny za pośrednictwem takich Technologii śledzenia.

Witryna może dodatkowo korzystać z różnych usług śledzenia ruchu sieciowego i sporządzania analiz marketingowych oferowanych przez usługodawców i inne strony trzecie (łącznie nazywanymi „Zewnętrznymi usługodawcami usług analitycznych”) np. w celu dokonywania pomiaru i analizy ruchu w Witrynie („Technologie targetowania”).

Te Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne nie mają dostępu do Technologii śledzenia wykorzystywanych w Witrynie, z wyjątkiem przypadków uzyskiwania takiego dostępu w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług na rzecz Witryny. Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne mogą we własnym zakresie stosować na Urządzeniu Użytkownika własne Technologie śledzenia i uzyskiwać do nich dostęp, jeśli Użytkownik włączy Technologie śledzenia w przeglądarce internetowej, z której korzysta (lub w przypadku plików cookie Flash — jeśli ich nie usunął), i/lub mogą w inny sposób uzyskiwać dostęp do Innych informacji na temat Użytkownika.

c. Wykorzystywanie Informacji.

 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności Viacom może udostępniać Informacje podmiotom wchodzącym w skład grupy Viacom.

i. Dane osobowe. Zebrane przez Viacom za pośrednictwem Witryny Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane w różnych celach. Do celów tych należą między innymi:

·         Przetwarzanie rejestracji Użytkownika w Witrynie, np. weryfikowanie, czy adres e-mail Użytkownika jest aktywny i poprawny;

·         Kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z zarządzaniem jego kontem, usługami i funkcjami, do korzystania z których się zarejestrował lub w związku z wszelkimi innymi transakcjami przeprowadzanymi za pośrednictwem Witryny;

·         Umożliwianie Użytkownikowi korzystania z obszarów wspólnych i/lub innych funkcji Witryny;

·         Odpowiadanie na pytania lub inne prośby wystosowane przez Użytkownika;

·         Kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez niego z Witryny, w celach informacyjnych związanych z Witryną lub, według uznania Viacom, odnoszących się do zmian w politykach Witryny;

·         Ulepszanie Witryny lub usług udostępnianych za jej pośrednictwem oraz wewnętrzne cele biznesowe;

·         Dostosowywanie wygody korzystania z Witryny przez Użytkownika i/lub dostosowywanie w inny sposób elementów wyświetlanych w Witrynie;

·         Zapisywanie Identyfikatora użytkownika lub innych Danych osobowych, aby Użytkownik nie musiał podawać ich za każdym razem, kiedy odwiedza Witrynę;

·         Konserwowanie Witryny i zarządzanie nią oraz

·         Inne cele, o których Użytkownik jest powiadamiany w chwili podawania Danych osobowych.

ii. Inne zbierane przez nas Informacje. Viacom może wykorzystywać zebrane za pośrednictwem Witryny Inne informacje Użytkownika w różnych celach. Do celów tych należą między innymi: 

·         Obliczanie liczby ponownych wizyt w Witrynie lub witrynach partnerów firmy Viacom;

·         Gromadzenie informacji statystycznych związanych z Witryną i aktywnością Użytkownika i przedstawianie ich w formie raportów zbiorczych;

·         Określanie, które funkcje, witryny internetowe i usługi najbardziej odpowiadają użytkownikom, co ma między innymi na celu pomóc Viacom w prowadzeniu Witryny, ulepszaniu Witryny i usług udostępnianych za jej pośrednictwem oraz wyświetlaniu informacji;

·         Przygotowywanie raportów statystycznych;

·         Umożliwianie Użytkownikowi korzystania z obszarów wspólnych i/lub innych funkcji Witryny;

·         Ulepszanie Witryny lub naszych usług oraz wewnętrzne cele biznesowe;

·         Dostosowywanie wygody korzystania z Witryny przez Użytkownika i/lub dostosowywanie w inny sposób elementów wyświetlanych w Witrynie;

·         Zapisywanie pewnych Innych informacji, które będą wykorzystywane podczas ponownych wizyt Użytkownika w Witrynie;

·         Konserwowanie Witryny i zarządzanie nią;

·         Na potrzeby wykorzystywania opisanego w punkcie „Dane osobowe” powyżej oraz

·         Inne cele, o których Użytkownik jest powiadamiany w chwili podawania Innych informacji.

iii. Inne informacje zbierane przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne. Korzystanie z Technologii śledzenia przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne odbywa się pod ich nadzorem, a nie pod nadzorem Viacom. Nawet jeśli Viacom w jakiś sposób współpracuje z Zewnętrznym podmiotem świadczącym usługi analityczne, to nie nadzoruje jego witryn internetowych ani stosowanych przez niego zasad i praktyk dotyczących Informacji Użytkownika. W związku z tym Użytkownik powinien być świadomy, że w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania i ujawniania jego Informacji przez różne strony trzecie w Internecie mogą mieć zastosowanie inne zasady. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje wykorzystywania Informacji bezpośrednio zebranych od Użytkownika przez Zewnętrzny podmiot świadczący usługi analityczne. Korzystanie z Technologii śledzenia stosowanych przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne podlega postanowieniom odrębnych polityk prywatności tych Zewnętrznych podmiotów, a nie postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. W sekcji „Rezygnacja z pewnych rodzajów wykorzystywania Danych osobowych i Innych informacji” można znaleźć więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób można zrezygnować ze zbierania i/lub wykorzystywania Informacji zbieranych przez pewne Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne.

4. Rezygnacja z pewnych rodzajów wykorzystywania Danych osobowych i Innych informacji.

a. Technologie śledzenia stosowane przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne. W odniesieniu do Technologii śledzenia wykorzystywanych przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne istnieje wiele możliwości:

·         Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne mogą zbierać Inne informacje na temat Użytkownika, gdy odwiedza on Witrynę. Działanie takie pomaga im trafniej określać produkty i usługi, które mogą zainteresować Użytkownika.

·         Niektórzy z tych Zewnętrznych podmiotów świadczących usługi analityczne korzystają ze specjalnego narzędzia rezygnacji udostępnianego przez Network Advertising Initiative. Więcej informacji o tych narzędziach można uzyskać, klikając odpowiednie łącza.

·         W odniesieniu do rezygnacji z Technologii śledzenia należy mieć na uwadze niżej opisane kwestie:

o    Narzędzia rezygnacji, o których mowa powyżej, działają w oparciu o pliki cookie. Oznacza to, że na podstawie plików cookie zapamiętują one preferencje Użytkownika dotyczące wykorzystywania dotyczących go informacji przez strony dające mu możliwość wyboru. Jeśli Użytkownik usunie Technologie śledzenia za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta, (proces ten opisany jest poniżej) po zrezygnowaniu z wykorzystywania jego danych, konieczne może okazać się ponowne potwierdzenie rezygnacji celem zastosowania preferencji dotyczących niewykorzystywania jego danych.

o    Opcje rezygnacji są specyficzne dla danej przeglądarki. Wybrane przez Użytkownika preferencje rezygnacji będą stosowane jedynie w przeglądarce używanej podczas ich wybierania. Oznacza to, że jeśli na przykład, korzystając z przeglądarki Internet Explorer 9, Użytkownik określił, że nie chce, by jego dane były wykorzystywane, wybór ten nie będzie obowiązywał w odniesieniu do wykorzystywania Innych informacji zbieranych przez Technologie śledzenia w przeglądarce Mozilla Firefox na tym samym Urządzeniu. Oznacza to także, że rezygnacja z wykorzystywania Innych informacji przez Technologie śledzenia na jednym Urządzeniu nie ma wpływu na takie wykorzystywanie Innych informacji na innych Urządzeniach, z których Użytkownik korzysta w celu uzyskiwania dostępu do Witryny.

·         Użytkownik może także uniemożliwić działanie pewnych Technologii śledzenia (innych niż pliki cookie Flash) na określonym Urządzeniu, korzystając z opcji dostępnych w przeglądarce. Aby to zrobić, Użytkownik musi:

o    Usunąć istniejące Technologie śledzenia, wybierając w menu „Narzędzia” przeglądarki polecenie „Opcje internetowe” lub postępując w inny sposób wskazany w pomocy danej przeglądarki; oraz

o    Za pomocą tych samych opcji wyłączyć Technologie śledzenia. Więcej informacji dotyczących włączania i wyłączania większości Technologii śledzenia można znaleźć w pomocy danej przeglądarki (więcej informacji dostępnych jest w sekcji „Pomoc” przeglądarki, z której korzysta Użytkownik).

·         Użytkownik może włączyć na Urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Witryny ustawienie powodujące wyświetlanie ostrzeżenia za każdym razem, kiedy stosowany jest plik cookie lub większość innych Technologii śledzenia (innych niż pliki cookie Flash) albo może wyłączyć wyświetlanie takich ostrzeżeń. Ustawienie takie można włączyć w przeglądarce zainstalowanej na Urządzeniu, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Więcej informacji na temat wyświetlania ostrzeżeń i ich usuwania można znaleźć w pomocy danej przeglądarki.

·         NALEŻY MIEĆ NA UWADZE FAKT, ŻE WYKORZYSTYWANIA I PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE FLASH NIE MOŻNA KONTROLOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM PRZEGLĄDARKI. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE NA TEMAT ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE FLASH.

b. Technologie śledzenia stosowane przez Witrynę. W odniesieniu do Technologii śledzenia stosowanych przez Witrynę istnieje wiele możliwości:

·         Użytkownik może uniemożliwić działanie pewnych Technologii śledzenia (innych niż pliki cookie Flash), korzystając z opcji dostępnych w przeglądarce, z której korzysta. Aby to zrobić, Użytkownik musi:

o    Usunąć istniejące Technologie śledzenia, wybierając w menu „Narzędzia” przeglądarki polecenie „Opcje internetowe” lub postępując w inny sposób wskazany w pomocy danej przeglądarki; oraz

o    Za pomocą tych samych opcji wyłączyć Technologie śledzenia. Więcej informacji dotyczących włączania i wyłączania większości Technologii śledzenia można znaleźć w pomocy danej przeglądarki (więcej informacji dostępnych jest w sekcji „Pomoc” przeglądarki, z której korzysta Użytkownik).

·         Użytkownik może włączyć na Urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Witryny ustawienie powodujące wyświetlanie ostrzeżenia za każdym razem, kiedy stosowany jest plik cookie lub większość innych Technologii śledzenia (innych niż pliki cookie Flash) albo może wyłączyć wyświetlanie takich ostrzeżeń. Ustawienie takie można włączyć w przeglądarce zainstalowanej na Urządzeniu, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Więcej informacji na temat wyświetlania ostrzeżeń i ich usuwania można znaleźć w pomocy danej przeglądarki.

Viacom przywiązuje wagę do przestrzegania Zasad samoregulacji w zakresie Internetowej Reklamy Behawioralnej. Więcej informacji na temat Viacom i internetowej reklamy behawioralnej można znaleźć w tym miejscu.

Producenci niektórych Urządzeń mogą wstępnie stosować w zainstalowanych na nich przeglądarkach ustawienie blokowania Technologii śledzenia w witrynach innych niż te, które odwiedzane są przez Użytkownika bezpośrednio. W takim przypadku niektóre usługi mogą nie działać na takich Urządzeniach. Co więcej, jeśli Użytkownik usunie, odrzuci bądź wyłączy Technologie śledzenia, może nie mieć dostępu do pewnych funkcji Witryny, a niektóre usługi udostępniane za jej pośrednictwem mogą nie działać poprawnie.

c. Pliki cookie Flash. Należy mieć na uwadze fakt, że usunięcie, odrzucenie bądź wyłączenie, w sposób opisany powyżej, Technologii śledzenia stosowanych przez Zewnętrzne podmioty świadczące usługi analityczne oraz stosowanych przez Witrynę nie spowoduje usunięcia plików cookie Flash. Więcej informacji na temat plików cookie Flash i sposobu ich usuwania z komputera można znaleźć na stronie http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

5. Udostępnianie i ujawnianie Danych osobowych i Innych informacji.

a. Udostępnianie i ujawnianie Danych osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, Viacom nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie wypożycza ani nie ujawnia stronom trzecim Danych osobowych Użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik zgodził się na takie ujawnienie Danych osobowych, oraz sytuacje opisane w niniejszej Polityce prywatności.

i. Ujawnianie Informacji innym podmiotom należącym do grupy Viacom. Viacom może ujawniać Dane osobowe poszczególnym podmiotom należącym do grupy Viacom w celach administracyjnych i/lub w innych celach.

ii. Ujawnianie Informacji dostawcom usług operacyjnych. Viacom zastrzega sobie prawo do przekazania stronom trzecim Danych osobowych i Innych informacji Użytkownika w celu zarządzania usługami, funkcjami i działaniami udostępnianymi za pośrednictwem Witryny i dalszego ich świadczenia. Viacom w odniesieniu do takich stron trzecich stosuje określenie „dostawcy usług operacyjnych”. Viacom współpracuje z dostawcami usług operacyjnych w celu skutecznego zapewniania Użytkownikom różnego rodzaju treści, działań, usług i funkcji. Ponadto Viacom ujawnia Informacje Użytkownika dostawcom usług operacyjnych w celu świadczenia nam usług.

iii. Ujawnianie Informacji określonym innym stronom trzecim. W uzupełnieniu wyżej wspomnianych postanowień Viacom będzie udostępniać Dane osobowe i Inne informacje Użytkownika określonym stronom trzecim w następujących ograniczonych okolicznościach:

·         Kiedy firma Viacom jest zmuszona do udostępnienia Informacji przez agencję rządową, sąd bądź inny podmiot (np. w odpowiedzi na wezwania, nakazy lub postępowania sądowe) lub na prośbę agencji rządowej bądź innego organu państwowego w związku z prowadzeniem dochodzenia; 

·         Jeśli zdaniem firmy Viacom postępowanie Użytkownika narusza przepisy prawa, zasady, regulacje i/lub Warunki użytkowania, w tym m.in. niniejszą Politykę prywatności, Zasady lub Warunki dodatkowe; 

·         Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób wyrazi zgodę na udostępnianie jego Danych osobowych lub ujawnianie ich w inny sposób stronom trzecim w celach marketingowych, w którym to przypadku wykorzystywanie Informacji Użytkownika przez te strony trzecie podlega stosowanym przez nie politykom prywatności;

·         Jeśli, według własnego uznania, Viacom stwierdzi, że takie ujawnienie Informacji jest niezbędne lub właściwe: do przeprowadzenia dochodzenia lub rozwiązania ewentualnych problemów bądź zapytań; do ochrony działalności prowadzonej przez firmę Viacom oraz jej aktywów lub praw, mienia bądź bezpieczeństwa Witryny, firmy Viacom lub jej dostawców usług operacyjnych, licencjodawców, dostawców, klientów, użytkowników bądź jakichkolwiek innych stron; do ograniczenia odpowiedzialności prawnej Viacom; do obrony interesów Viacom; do egzekwowania postanowień niniejszej Polityki prywatności lub Warunków użytkowania i/lub do wypełniania prawnych i regulacyjnych zobowiązań bądź żądań organów ochrony porządku publicznego lub organów państwowych; i/lub

·         W przypadku bankructwa, fuzji, przejęcia, sprzedaży, przekazania kontroli, utworzenia spółki typu joint venture lub innego połączenia jednostek gospodarczych, którego częścią jest podmiot wchodzący w skład grupy Viacom.

b. Udostępnianie i ujawnianie Innych informacji. Viacom może udostępniać albo w inny sposób ujawniać Inne informacje stronom trzecim, ale nie ujawnia im Danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

6. Sprawdzanie, aktualizowanie i usuwanie pewnych Informacji.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik może sprawdzać i aktualizować pewne Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny, wysyłając wiadomość e-mail do Viacom na adres vendorsetup@viacom.com. Dane osobowe wymagane do sprawdzenia kryteriów kwalifikowalności lub do wewnętrznych celów związanych z kontrolą, a także Dane osobowe umieszczane na fakturach sprzedaży, fakturach zakupu lub w dokumentach podatkowych mogą być modyfikowane po odpowiednim zweryfikowaniu ich poprawności. W zakresie, w jakim Viacom wymaga, aby Użytkownik wybrał Identyfikator użytkownika w celu zarejestrowania się w Witrynie, Viacom może zezwolić Użytkownikowi na zmianę hasła, a także pewnych innych Informacji podanych do wiadomości Viacom przez Użytkownika w celu zapewnienia ich aktualności. Należy jednak pamiętać, że po wybraniu podczas procesu rejestracji nazwy użytkownika powiązanej z Identyfikatorem użytkownika Użytkownik nie będzie mógł jej zmienić.

Jeśli ciężar udzielenia dostępu do Informacji Użytkownika lub jego koszty są niewspółmierne do zagrożeń dla ochrony prywatności bądź jeśli doszłoby do naruszenia uzasadnionych praw innych osób, Viacom może nie przyznawać dostępu do takich Informacji. W takich przypadkach Viacom przedłoży Użytkownikowi wyjaśnienie z informacjami o tym, dlaczego nie można udzielić dostępu do jego Informacji, oraz z informacjami na temat sposobu kontaktu w razie dalszych pytań.

7. Ochrona Informacji.

Ponieważ żadna operacja przesyłania danych przez Internet nie jest w 100% zabezpieczona przed uzyskaniem do nich nieuprawnionego dostępu, Viacom stosuje uzasadnione pod względem handlowym fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Użytkownika. Jednakże niezależnie od starań Viacom i Urządzenia, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, może zdarzyć się, że strony trzecie w niezgodny z prawem sposób przechwycą przesyłane niezabezpieczonym połączeniem dane lub prywatne wiadomości albo uzyskają do nich dostęp. Viacom ogranicza dostęp do Witryny i umożliwia go jedynie tym pracownikom, którzy są upoważnieni do odpowiedniego obchodzenia się z takimi informacjami. Względem każdego pracownika naruszającego standardy bezpieczeństwa i zachowania poufności Viacom zostaną podjęte działania dyscyplinarne. Viacom wymaga od swoich dostawców usług operacyjnych przestrzegania podobnych standardów bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Phishing — wyłudzanie informacji. Celem ataków phishingowych jest kradzież danych osobowych klientów oraz informacji dotyczących ich kont finansowych. Osoby wyłudzające dane osobowe („phiserzy”) za pomocą odpowiednio zmienionych wiadomości e-mail („spoofingu”) nakłaniają klientów do wchodzenia na sfałszowane strony internetowe stworzone w celu skłonienia ich do wyjawienia Informacji, takich jak numery kart kredytowych, nazwy użytkowników do logowania na kontach, hasła, czy numery ubezpieczenia społecznego. VIACOM NIE WYSYŁA WIADOMOŚCI E-MAIL, W KTÓRYCH PROSI O PODANIE LUB POTWIERDZENIE NUMERÓW KART KREDYTOWYCH, NUMERÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BĄDŹ NAZWY UŻYTKOWNIKA LUB HASŁA! Jeśli Użytkownik otrzyma taką wiadomość e-mail, powinien niezwłocznie przesłać ją Administratorowi ds. ochrony prywatności Witryny (wysyłając ją na adres vendorsetup@viacom.com), a następnie natychmiast usunąć fałszywą wiadomość e-mail z komputera.

8. Uprawnienia jurysdykcyjne. 

  • Kalifornijskie prawa do prywatności
    • Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, przekazujemy mu powiadomienie o ujawnianiu jego Danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych i dajemy mu możliwość wyboru w tym zakresie (patrz „Udostępnianie i ujawnianie Danych osobowych i Innych informacji” powyżej). Dlatego, zgodnie z Kodeksem cywilnym stanu Kalifornia, fakt zapewnienia przez nas powiadomienia i możliwości wyboru w zakresie ujawniania Danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych (oraz w celach określonych w niniejszej sekcji) jest równoznaczny z wywiązaniem się przez nas z obowiązku zapewnienia użytkownikom listy imion i nazwisk oraz adresów stron trzecich, które otrzymują od nas Dane osobowe w celach marketingowych.
    • Jeśli Użytkownik będący mieszkańcem Kalifornii ma dodatkowe pytania związane z udostępnianiem przez nas Danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych, może przesłać je pocztą elektroniczną Administratorowi ds. ochrony prywatności na adres privacy@viacom.com.
    • Wszelkie prośby należy oznaczyć w wierszu tematu wiadomości dopiskiem „Kalifornijskie prawa do prywatności”. Każdą prośbę o udzielenie odpowiedzi należy wyraźnie oznaczyć, że jest związana z „Kalifornijskimi prawami do prywatności”, podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, miasto, stan/województwo, kod pocztowy i adres e-mail (podanie adresu pocztowego jest opcjonalne, jeśli odpowiedź na pytania ma zostać przesłana pocztą elektroniczną), nazwę oraz adres URL (w stosownych przypadkach) strony internetowej, aplikacji bądź innej usługi interaktywnej, i określić, w jaki sposób mamy udzielić odpowiedzi na przesłane do nas pytania. Nie przyjmujemy zapytań wysłanych pocztą tradycyjną, zgłoszonych telefonicznie bądź faksem. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu niepoprawnie oznaczonych lub wysłanych w nieprawidłowy sposób powiadomień. Możemy także nie być w stanie odpowiedzieć na przesłaną wiadomość, jeśli Użytkownik nie poda pełnych, prawidłowych informacji.

9. Zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności i zasad ochrony prywatności.

Viacom zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili poprawek w niniejszej Polityce prywatności poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Wprowadzone poprawki zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ich opublikowaniu. Powiadomienia o istotnych zmianach postanowień zostaną opublikowane na stronie głównej Witryny i/lub wysłane w wiadomości e-mail do Użytkownika. Użytkownik może także zostać powiadomiony o takich zmianach po zalogowaniu się w Witrynie. Wybór formy takiego powiadomienia zależy od Viacom. Viacom zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania, czy w niniejszej Polityce prywatności i Warunkach użytkowania nie zaszły jakieś zmiany.

10. Postanowienia różne.

a. Dokładność i poufność. Obowiązkiem Użytkownika jest przekazanie nam aktualnych, kompletnych, prawdziwych i dokładnych informacji, w tym Danych osobowych oraz dbanie o aktualności takich informacji. Viacom nie może ponosić odpowiedzialności ani nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu problemów, które mogą wyniknąć, jeśli Użytkownik nie poda Viacom dokładnych, prawdziwych i kompletnych informacji lub Danych osobowych bądź jeśli nie będzie dbał o to, by były one aktualne. Firma Viacom usunie wpisy, które uważać będzie w dobrej wierze za nieprawdziwe, fałszywe lub niezgodne z niniejszą Polityką prywatności.

b. Pytania. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub tego, w jaki sposób Viacom zbiera, przechowuje, wykorzystuje lub udostępnia Dane osobowe lub Inne informacje Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Viacom, wysyłając wiadomość e-mail na adres vendorsetup@viacom.com lub dzwoniąc do Administratora ds. ochrony prywatności Viacom pod numer 212-846-5070 (w godzinach 9–21 czasu EST).

c. Wyłączna deklaracja: Niniejszy dokument stanowi wyłączną deklarację Polityki prywatności Witryny i wszelkie podsumowania, ponowne przedstawienia lub inne wersje tego dokumentu bądź inne oświadczenia o ochronie prywatności albo inne polityki prywatności w dowolnej formie, w tym m.in. w wersji wygenerowanej przez maszynę, są nieważne.

d. Inne: należy zapoznać się z Warunkami użytkowania, które regulują zasady korzystania z Witryny. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie podane w definicjach zawartych w Warunkach użytkowania.

Ostatnia data modyfikacji niniejszej Polityki prywatności została wskazana powyżej i zmiany te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.