Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

Viacoms Nalevingsbeleid voor leveranciers

 

Viacom streeft ernaar om in alle wereldwijde bedrijfsactiviteiten een werkomgeving te handhaven met de hoogste normen voor bedrijfsethiek en gedrag op de werkplek en zij zet zich in voor de naleving van de wet en ethische handelspraktijken in al haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd.¹ Ter bevordering van deze normen, verwacht Viacom van al haar leveranciers dat zij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving daar waar ze zaken doen en dat zij de hoogste graad van ethiek in elk aspect van hun zakelijke handelingen met Viacom onderhouden. Viacom is vastberaden in haar overtuiging om zaken te doen met die leveranciers die het streven naar integriteit met haar delen.

Alle leveranciers van Viacom moeten vertrouwd zijn met Viacoms Verklaring inzake Zakelijke Praktijken (Business Practices Statement, BPS) voorheen bekend als de Verklaring inzake Zakelijk Gedrag (Business Conduct Statement, BCS). De BPS is terug te vinden op www.viacom.com. Gedrukte exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar bij Viacoms Compliance Officers (de BPS bevat instructies over de verschillende manieren om met Viacoms Compliance Officers te communiceren). Alle leveranciers moeten de financiële rapportagesystemen en de administratie met betrekking tot transacties van elke leverancier met Viacom nauwkeurig onderhouden en zich vertrouwd maken met de beleidslijnen van het BPS. Ze moeten zich vooral beseffen dat Viacom strikte NALEVING verwacht van alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen met betrekking tot:

 • anti-corruptie en anti-omkoping, waaronder bijvoorbeeld, de United States Foreign Corrupt Practices Act en de Organization for Economic Cooperation and Development Convention inzake de strijd tegen het omkopen van buitenlandse ambtenaren tijdens internationale bedrijfstransacties;
 • politieke bijdragen en betalingen;
 • handelsembargo's en boycots (in het bijzonder de anti-boycotwetgeving van de Verenigde Staten);
 • overheidscontracten aangaan;
 • import en export in z'n algemeen en technologie in het bijzonder; en
 • eerlijke en ethische praktijken inzake werkgelegenheid, met inbegrip van oneigenlijk discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid, lonen, overuren en uitkeringen en de gezondheid, veiligheid en het milieu.

Viacoms beleid VERBIEDT de volgende handelingen:

 • het aanbieden of geven van directe of indirecte, ongepaste betalingen, geschenken of andere zaken van waarde aan een binnen- of buitenlandse overheidsfunctionaris of -werknemer, alsmede hun vertegenwoordigers, agenten of familieleden;
 • het aanbieden of geven van kortingen, entertainment, maaltijden, vervoer, geschenken of andere gunsten of persoonlijke voordelen aan werknemers van Viacom, anders dan uitdrukkelijk bepaald in de BPS;
 • concurrentiebeperkende zakelijke praktijken en het niet naleven van de toepasselijke plaatselijke en internationale anti-trustwetten;
 • het gebruik van Viacoms naam, activa (inclusief, zonder beperking, intellectuele eigendom, zoals elk handelsmerken of logo van Viacom), faciliteiten of diensten zonder schriftelijke toestemming of voor oneigenlijke doeleinden;
 • het openbaar maken van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie aan derden (inclusief, zonder beperking, de pers) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • ongepaste discriminatie in de werkomgeving; en
 • daden van seksuele, fysieke, mentale of enige andere vorm van intimidatie, misbruik of ongepast gedrag op de werkvloer en in iedere werkgerelateerde omgeving buiten de werkvloer zoals tijdens zakenreizen, vergaderingen en zakelijke sociale evenementen.

Viacom werkt samen met wetshandhavende instanties in de correcte uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Viacom collaboreert ook met haar leveranciers aan onderwijsprogramma's en andere inspanningen om de naleving van de wet van de zijde van hun sector te verbeteren.

Als wordt geconstateerd dat een leverancier een of meerdere overtredingen van dit beleid heeft begaan, dan zal Viacom passende maatregelen treffen voor zover afdwingbaar krachtens de plaatselijke wetgeving. Dergelijke maatregelen kunnen variëren van het samenwerken met de leverancier zodat er maatregelen worden genomen om de schendingen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, tot het annuleren van de overeenkomst in kwestie, beëindiging van de relatie met de leverancier, door de rechtshandhavende of regelgevende instanties op de hoogte stellen en door het initiëren van gerechtelijke stappen tegen de leverancier of eventuele andere acties, indien nodig.

Neem voor eventuele vragen over de Leveranciersverklaring van Viacom contact op met een van Viacoms Compliance Officers.

_________________

¹Viacom betekent Viacom Inc. en al haar bedrijven, divisies en dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: MTV Networks; BET: Black Entertainment Television; en, Paramount Pictures. Contacteer Viacom voor een volledige lijst.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.