Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

Zasady firmy Viacom dotyczące przestrzegania przepisów przez dostawców

 

Firma Viacom dokłada wszelkich starań, aby zapewniane przez nią miejsca pracy na całym świecie były zgodne z najwyższymi standardami etyki w biznesie i postępowania w miejscu pracy. Przykłada również ogromną wagę do tego, by podejmowane przez nią działania były zgodne z prawem i etycznymi praktykami biznesowymi.¹ W związku z tymi standardami firma Viacom wymaga, aby wszyscy jej dostawcy przestrzegali wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w miejscach, w których prowadzą działalność, oraz aby w ramach każdego aspektu współpracy z Viacom kierowali się najwyższymi standardami etycznymi. Firma Viacom współpracuje jedynie z tymi dostawcami, którzy podzielają jej zobowiązanie do uczciwego postępowania.

Wszyscy dostawcy firmy Viacom powinni znać treść Wykazu praktyk biznesowych („WPB”), znanego wcześniej pod nazwą Standardy postępowania w biznesie („SPwB”). Wykaz praktyk biznesowych można znaleźć na stronie www.viacom.com. Dokument w formie drukowanej można uzyskać, składając wniosek u Specjalistów ds. przestrzegania zgodności firmy Viacom (w Wykazie praktyk biznesowych znajdują się informacje na temat różnych sposobów kontaktowania się ze Specjalistami ds. przestrzegania zgodności firmy Viacom). Wszyscy Dostawcy muszą posiadać dokładny system sprawozdawczości finansowej oraz prowadzić dokumentację w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych z Viacom. Muszą także znać wszystkie zasady opisane w Wykazie praktyk biznesowych. Szczególną uwagę powinni zwrócić na fakt, iż Viacom wymaga ścisłego PRZESTRZEGANIA wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i standardów w zakresie:

 • Przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu, w tym m.in. amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (Foreign Corrupt Practices Act) oraz konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
 • Płatności i datków na cele polityczne;
 • Embargo handlowego i bojkotów (w szczególności amerykańskich przepisów zakazujących bojkotów);
 • Umów rządowych;
 • Importu i eksportu (w zakresie ogólnym) oraz szczegółowo w zakresie technologii, a także
 • Uczciwych i etycznych praktyk związanych z zatrudnieniem, w tym praktyk odnoszących się do dyskryminacji, zatrudniania nieletnich, pracy przymusowej, wynagrodzenia za pracę, pracy w godzinach nadliczbowych i świadczeń oraz zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Zasady firmy Viacom ZABRANIAJĄ postępowania w niżej wymieniony sposób:

 • Oferowania i wręczenia (bezpośrednio bądź pośrednio) niestosownych płatności, prezentów lub innych wartościowych rzeczy krajowym lub zagranicznym urzędnikom państwowym lub pracownikom administracji publicznej, a także ich przedstawicielom, agentom bądź członkom rodziny;
 • Oferowania i zapewniania upustów, rozrywek, posiłków, transportu, prezentów albo innych przysług o korzyściach osobistych pracownikom firmy Viacom (innych niż wyraźnie wskazane w Wykazie praktyk biznesowych);
 • Podejmowania nieuczciwych działań godzących w konkurencję i nieprzestrzegania obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów antytrustowych;
 • Wykorzystywania nazwy, aktywów (w tym m.in. własności intelektualnej jak np. znaki towarowe lub logo Viacom), obiektów lub usług firmy Viacom bez pisemnej zgody bądź w jakimkolwiek niewłaściwym celu;
 • Ujawniania stronom trzecim (w tym m.in. prasie) informacji poufnych i zastrzeżonych bez wcześniejszej pisemnej zgody;
 • Wszelkiej dyskryminacji w miejscu pracy oraz
 • Dopuszczania się aktów przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej oraz innych form nękania, prześladowania bądź innego niestosownego zachowania w miejscu pracy oraz w innych miejscach związanych z pracą, np. podczas podróży służbowych, spotkań biznesowych i wydarzeń społecznych związanych z pracą.

Firma Viacom współpracuje z organami ochrony porządku publicznego w zakresie wykonywania ich obowiązków. Viacom wraz ze swoimi dostawcami pracuje nad programami szkoleniowymi i wspólnie z nimi podejmuje inne działania mające na celu wzmocnienie zgodności z przepisami prawnymi w branży.

Jeśli dostawca co najmniej raz naruszy niniejsze zasady, Viacom podejmie stosowne działania w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo. Działania te mogą obejmować np. współpracę z dostawcą celem zapewnienia, że zostaną podjęte odpowiednie kroki naprawcze odnoszące się do naruszenia i mające na celu zapobieżenie ponownemu naruszeniu zasad, a także anulowanie umowy, rozwiązanie współpracy z dostawcą, powiadomienie organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa lub organów regulacyjnych oraz podjęcie kroków prawnych przeciwko dostawcy bądź innych uzasadnionych działań.

Pytania dotyczące Oświadczenia dostawcy firmy Viacom należy kierować do Specjalisty ds. przestrzegania zgodności firmy Viacom.

_________________

¹Viacom oznacza firmę Viacom Inc. oraz wszystkie jej oddziały, pododdziały i spółki zależne, w tym m.in.: MTV Networks; BET — Black Entertainment Television oraz Paramount Pictures. Pełną listę można uzyskać, kontaktując się z firmą Viacom.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.