Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

Tovább az Adatvédelmi szabályzathoz

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET, MERT EZEK HATÁROZZÁK MEG AZ ÖN JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT


Jelen dokumentum tartalmazza a Felhasználási Feltételeket („Megállapodás”) a Viacom beszállítói munkahely számlázási regisztrációs („SWIM”) weboldala („Honlap”) számára, amely egy Viacom Inc. („Anyavállalat”) által működtetett webhely, amely biztosítja a beszállítók számára, hogy azon szolgáltatásaikkal kapcsolatos pénzügyi és fizetési információikat  adminisztrálják, amelyeket az Anyavállalat és/vagy leányvállalatai, illetve partnervállalatai számára végeznek (együttesen az Anyavállalattal: „Viacom”); valamint, hogy ilyen jellegű számlázási információkat kapjanak, vagy nyújtsanak. Jelen Megállapodás akkor alkalmazható, amikor Ön személyi számítógépről, hordozható eszközről vagy bármilyen más technikai eszközről vagy ma már ismert vagy későbbiekben kifejlesztett vagy felfedezett (együttesen: “Eszköz”) vagy akár regisztrált vagy egyéb felhasználóként éri el a Honlapot. Jelen Megállapodás csakis a Honlappal kapcsolatos tartalom tulajdonságaira és tevékenységeire vonatkozik (pl.: SWIM regisztrációs weboldal) és nem fed le egyéni Viacom programozási csatornákat, bármely más Honlapot vagy Viacom általi holnaprészt (beleértve a www.viacom.com), vagy egyéb cég Honlapját, kivéve, ha azt külön felsorolják.


A Honlap kizárólag olyan Felhasználók számára készült illetve hozzáférhető, akik (a) minimum 18. életévüket betöltötték vagy annyi évesek, amint az jelen Megállapodás Felhasználói Illetékesség c. részében meghatározásra került, (b) felhatalmazást kaptak munkaadójuktól, hogy eleget tegyenek jelen Megállapodásnak munkaadójuk nevében. Ha Ön nem felel meg ezen életkori követelményeknek, vagy valamilyen okból nem ért egyet jelen Megállapodásban foglalt feltételekkel, kérjük, függessze fel a Honlap használatát, mivel a Holnap használatával Ön igazolja, hogy megfelel a Honlap felhasználásának kritériumainak. Amennyiben Ön ennek a Megállapodásnak egy harmadik fél részéről tesz eleget (pl. munkáltató), ön igazolja, hogy önnek jogosultsága van arra, hogy elfogadja jelen Megállapodásban foglaltakat a harmadik fél számára/képviseletében, valamint, hogy a harmadik fél magára nézve kötelezőnek tekinti a Megállapodást.


Jelen Megállapodás tekintettel a Honlap használatára egy jogilag kötelező megállapodást hoz létre Ön (vagy adott esetben bármilyen harmadik fél, akinek a nevében Ön eleget tesz a Megállapodásnak), a Honlap és a Viacom között. Jelen Megállapodásban a „Honlap” kifejezés vonatkozik minden weboldalra a Honlapon belül csakúgy, mint azonos, tükör-, helyettesítő-, csere- vagy biztonsági másolati weboldalakra, melyek a Honlaphoz kapcsolódnak. A honlap használatával Ön megértette és elfogadja azt, valamint egyetért azzal, hogy aláveti magát a Megállapodásban foglaltaknak csakúgy, mint azon kiegészítő rendelkezéseknek, melyek bizonyos szolgáltatásokat szabályoznak, és amelyek azon szolgáltatásokkal összefüggésben kerülnek ismertetésre („Kiegészítő Rendelkezések”). A Honlap Kiegészítő Rendelkezései és az Adatvédelmi Szabályzat ezennel a Megállapodás részét képezik, hivatkozásként. Amennyiben jelen Megállapodás és a Kiegészítő Rendelkezések között ellentmondás mutatkozik, a Kiegészítő Rendelkezések az irányadó. Jelen Megállapodás mindaddig érvényes és hatályos, amíg Ön a Honlap Felhasználója, és a tagság, szolgáltatás, vagy egyéb használat megszűnésének esetét követően is Önre nézve kötelezőek a jelen Megállapodásban, az Adatvédelmi Szabályzatban, és a Kiegészítő Rendelkezésekben foglaltak, beleértve minden kártérítésre vonatkozó elemet, garanciát, és felelősségi korlátozást.

Jelen Megállapodásban a „használ” és „felhasznál” szavak a következőt jelentik: minden olyan eset, amikor egy egyén közvetve vagy közvetlenül eljár egy harmadik fél – munkaadó nevében („Felhasználó”), eszköz vagy gép segítségével vagy anélkül, oly módon, hogy hozzáfér, vagy legalábbis megkísérel hozzáférni a Honlaphoz, azzal kapcsolatba lép, azt megjeleníti, megtekinti, arról nyomtat vagy másolatot készít, arról adatot továbbít, kicserél, fogad, vagy kapcsolatban van a Honlappal, vagy a Honlap bármilyen szolgáltatását, funkcióját vagy tulajdonságát hasznosítja, abból hasznot húz, vagy bármilyen módon beavatkozik, bármilyen okból. Az „Ön” és „Felhasználó” szavak magukban foglalják azt a harmadik felet, akinek a nevében adott esetben elfogadják jelen Megállapodást. Jelen Megállapodás nem fedi le azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek harmadik fél általi tartalomra vagy weboldalra vonatkoznak, nem vonatkozik semmilyen linkre, amely elnavigálhatja az Ön böngészőjét vagy internet-kapcsolatát harmadik fél honlapjához vagy weboldalához. Ez egy teljes és kizárólagos megállapodás Ön és a Viacom között a Honlap használatát illetően, melyet nem lehet módosítani, kivéve amint az speciális esetekre vonatkozóan a 2. pontban az alábbiakban szerepel.

1. REGISZTRÁCIÓ

A Viacom kérheti minden egyes Felhasználótól, hogy egyedi felhasználónévvel és jelszóval rendelkezzen ahhoz, hogy hozzáférjen egyes funkciókhoz a Honlapon, valamint, időről időre a Viacom adhat a Felhasználóknak olyan egyéb kódokat vagy jelszavakat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Honlap további funkcióihoz hozzáférést és ezen funkciók használatát biztosítsák. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatot, amelyben megtalálhatóak azok az információk, melyeket a Viacom gyűjt, használ, közzétesz, kezel, valamint tárol. Ami a regisztrációs folyamatot illeti, a Viacom kérheti Öntől, hogy válasszon felhasználónevet és jelszót a különböző funkciókhoz való hozzáféréshez (vagy a Viacom meghatározhat Önnek egy kezdeti jelszót, melynek megváltoztatását a Viacom lehetővé teszi az Ön számára). A felhasználónév és jelszó személyes adatok, és minden körülmények között tilos azokat másnak használatra átadni. A Viacom nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a felhasználónév vagy jelszó ellopásából vagy jogataln elsajátításából ered, vagy a felhasználónév és jelszó kiszivárgott, esetleg Ön engedte meg valakinek azok használatát. Amennyiben felhatalmaz egy harmadik felet, hogy használja az Ön felhasználónévét és jelszavát, abban az esetben is kizárólag Ön a felelős azokért a tettekért és mulasztásokért, illetve a jelen Megállapodásban és Kiegészítő Rendelkezésekben foglaltak megsértéséért, ha az a harmadik fél követi el. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesít bennünket, ha tudomására jut, vagy úgy gondolja, hogy az Ön felhasználónévét és jelszavát valaki jogosulatlanul használja vagy használta, vagy segítségre van szüksége, hogy biztonsági megfontolásból inaktiválni tudja a felhasználónévét és jelszavát.

2. MÓDOSÍTÁSOK

A Viacom fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármennyi alkalommal és bármilyen okból megváltoztassa a jelen Megállapodás feltételeit saját belátása szerint. A Viacom közzéteszi ezen változásokat a weboldalán és/vagy értesíti Önt emailben vagy bejelentkezéskor; az értesítés formája a Viacom belátása szerint történik. Amint ezeket a változásokat a Viacom közzéteszi a weboldalán, azok azonnal hatályba lépnek, és miután Ön a hatálybalépésük után használja a weboldalt, azzal az Ön beleegyezését adja. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze és tekintse át jelen Megállapodás feltételeit beleértve többek között a Kiegészítő Rendelkezéseket és az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy tisztában legyen az Önre vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban csakúgy, mint a Viacommal kötött szerződés feltételeivel kapcsolatban.

3. SZELLEMI TERMÉK BIRTOKLÁSA

A Felhasználók és a Viacom megállapodnak abban, hogy a weboldal tartalmait, beleértve az összes weboldal software-t, dizájnt, szöveget, képet, fényképet, illusztrációt, hang- és videóanyagot, művészeti, illetve grafikai munkát, adatbázist, védett adatot és az összes szerzői jogi vagy más jogi oltalom alatt álló elemet, beleértve többek között a szelekciót, a szekvenciákat, a „hatást”, az elemek elrendezését, az összes védjegyet, szolgáltatási védjegyet és kereskedelmi elnevezést (egyénileg és/vagy csoportosan: „Anyag”), melyek a Viacom, valamint a Viacom jogutódjainak, engedményesének, bármely licensz-partnerének, beszállítójának és szolgáltatójának tulajdonát képezik, és jogi védelem alá esnek, beleértve többek között az USA szövetségi és állami törvénykezését, illetve a vonatkozó külföldi törvényeket, jogszabályokat és szerződéseket. Hacsak a szövegkörnyezet egyértelműn nem rendelkezik másképp, vagy a Viacom nyíltan nem adja írásba, a „Honlap” kifejezés magában foglalja az „Anyag”-okat is. A Weboldal kizárólag nem-kereskedelmi, nem-kizárólagos, nem átruházható módon használható az Ön számára, korlátozottan és kizárólag személyes használatra, és más célra nem. Tilos megváltoztatni, kitörölni vagy elrejteni bármilyen szerzői jogra vonatkozó információt a Weboldalon, beleértve bármilyen Anyagot, melyet Ön letölt, átirányít, megjelenít, kinyomtat vagy újrafelhasznál a Honlapról. Az Ön számára tilosak a következők, illetve tilos a következőket harmadik félnek megengednie (akár haszonszerzés érdekében, akár nem): bármilyen Anyag reprodukálása, módosítása, azokból egyéb anyag készítése, megjelenítése, bemutatása, közzététele, terjesztése, átadása, sugárzása vagy kölcsönzése bármely harmadik fél számára (például bármilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldalon, vagy azon keresztül), vagy bármilyen Anyag egyéb használata a Viacom, vagy a tulajdonos - amennyiben a tulajdonos nem a Viacom - előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Az Anyagok bárminemű jogosulatlan vagy tiltott használata polgári jogi felelősségre vonással vagy bűnvádi eljárással, vagy mindkettővel járhat a vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvények alapján. A Viacom tiszteletben tartja mások szellemi termékeinek birtoklását. Amennyiben ilyen tett a Viacom tudomására jut, haladéktalanul cselekedni fog, hogy eltávolítson minden olyan tartalmat a Honlapról, amely sérti mások szerzői jogát, illetve elérhetetlenné teszi a Honlapot és szolgáltatásait azok számára, akik ismételten megsértik mások szerzői jogait.

A Viacom nagyon komolyan veszi a szerzői jogok védelmét, a sajátját és másokét egyaránt. A Viacom ezért összetett intézkedéssorozatot alkalmaz, hogy megelőzze a szerzői joggal való visszaéléseket a Honlapon, és hogy azonnal megakadályozzon minden lehetséges visszaélést. Amennyiben úgy gondolja, hogy a Honlap tartalmaz olyan elemet, amely Önt szerzői jogában sérti, úgy lépjen velünk kapcsolatba a vendorsetup@viacom.com email-címen.

4. VISELKEDÉSI NORMÁK

A Honlap használata az összes vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogi jogszabály és rendelet, illetve néhány esetben nemzetközi egyezmény hatálya alá esik. Ön kizárólagosan felelős minden tevékenységért, tettért vagy mulasztásért, mely az ön felhasználóneve és jelszava alkalmazásával és az annak segítségével vagy felhasználásával történt. Tilos a Honlap használata, illetve tilos mások számára a Honlap használatát lehetővé tenni, megengedni, vagy akár szándékosan engedni a Honlap használatát a következő vagy ahhoz hasonló módokon, akár kísérletként is:  

·                     becsületsértő, rágalmazó, agresszív, vulgáris vagy obszcén, pornográf, szexuálisan nyílt, szexuális ajánlattal bíró, faji alapon, kulturálisan, etnikailag sértő, káros, zaklató, megfélemlítő, ijesztő, gyűlöletteli, kifogásolható, diszkriminatív, gyalázkodó, vagy ha valakit személyes jogaiban sért vagy sérthet;

·                     Viacomra nézve hátrányos vagy negatív fényt vet a Viacomra, a Honlapra, Viacom jó üzleti hírnevére, nevére vagy hírnevére, kényszert, aggódást vagy kellemetlenséget okoz a Viacomnak vagy bárki másnak, gátol valakit, céget vagy vállalkozást, felhasználva a Honlap bizonyos vagy összes részét, szolgáltatását vagy funkcióját, vagy hirdetés, illetve linkelés útján, esetleg a Honlappal kapcsolatosan Viacom beszállítójává válva;

·                     reklámleveleket, láncleveleket, levélmásolatokat vagy kéretlen üzeneteket küld vagy továbbít, úgynevezett „spammelő” vagy „adathalászó” módon cselekszik;

·                     ha használata kereskedelmi vagy üzleti célokat szolgál, beleértve többek között a reklámozást, marketinget, vagy ha pénzügyi vagy egyéb kárpótlásért cserébe árut vagy szolgáltatást ad el, vagy egyéb honlappal vagy weboldallal össze van kapcsolva;

·                     ha olyan programokat vagy anyagokat, amelyek  rosszindulatú  kódot tartalmaznak, mint például vírusokat, „időzített bombát”, üzenetküldést gátló programkódot (cancelbot), férgeket, trójai programot, kémprogramokat vagy egyéb potenciálisan ártalmas programokat vagy egyéb anyagokat vagy információkat továbbítanak, terjesztenek vagy feltöltenek;

·                     ha emailen keresztül vagy hirdetési csoport által hamis TCP/IP csomagot ad fel vagy annak egy részét alkotja;

·                     bármilyen törvényt, szabályt (korlátozás nélkül minden olyan törvényre, ami a technikai adatok átadásáról vagy az Egyesült Államokból exportált szoftverekre vonatkozik), helyi vagy kormányrendeletet vagy bármilyen szerződést megsért, vagy Viacom vagy bárki más, cég vagy vállalkozás bármiféle szellemi tulajdonát, nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogát megsérti; jogosulatlan hozzáférést szerez a Honlaphoz, más felhasználók fiókjához, nevéhez, jelszavához, személyazonosítási adataihoz vagy egyéb számítógéphez, weboldalakhoz vagy ezen Megállapodás feltételeit sértő vagy azokkal összeegyeztethetetlen módon kapcsolódik a Honlaphoz vagy ilyen módon használja azt;

·                     ha honlap használatának, tevékenységeinek, funkcióinak, működésének vagy fenntartásának, vagy egy személy, cég vagy vállalkozás általi használatának és élvezeti jogának a megváltoztatása, megszakítása, rongálása, átalakítása, vagy megakadályozása a célja;

·                     Bármilyen anyag vagy adat, akár személyi azonosításra szolgáló, akár nem, más személy által közzétett vagy Őt érintő, cég vagy vállalkozás, a Honlap használatával vagy az Ön honlap használatával kapcsolatos, összegyűjtése, megszerzése, szerkesztése, csoportosítása, átadása, sokszorosítása, törlése, átdolgozása, megtekintése vagy kiállítása, hacsak Ön nem kért ilyen személytől, cégtől vagy vállalkozástól erre vonatkozó azonnali, elsőbbségi engedélyt.


5. HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁS

 

A Honlapon szereplő vagy ott hivatkozott URL-ek és a hyperlinkek megjelenítése, elérése, vagy azok Ön általi használata,,vagy a linkek bármely formája vagy a kapcsolat átirányítása a Honlapon keresztül vagy által, nem minősül jóváhagyásnak és nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a Honlap vagy a Viacom részéről, valamint a jogutódok, engedményesek, igazgatók, alkalmazottak, ügynökök, megbízottak, licensz-jogosultak, beszállítók és operatív szolgáltatók számára sem. A Viacom nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, illetve nem vállal semmilyen felelősséget harmadik fél általi Honlapokért, sem az ő üzleti gyakorlatukért (ideértve az ő adatvédelmi szabályzatukat), sem bármiféle hasonló honlappal kapcsolatban álló áruért vagy szolgáltatásért, még akkor sem, ha a Honlap, a Viacom logója vagy szponzor azonosítója a harmadik fél honlapján fel van tüntetve, mintha a márkát együtt képviselnék vagy mintha promóciós megállapodást kötöttek volna. Ha bármilyen harmadik fél általi honlap Öntől szerez, vagy begyűjt személyazonosításra alkalmas adatokat, akkor Viacom semmilyen esetben sem vállal magára felelősséget vagy kötelezettséget.  Kérjük, olvassa el a Honlap Adatvédelmi Szabályzat, amelyben le van írva, hogy a Honlap hogyan gyűjti be és használja fel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait és egyéb információkat és a Viacom bizonyos kapcsolattartási adatait.

 

 

 

 


6. A FELHASZNÁLÁS KIKAPCSOLÁSA/MEGSZÜNTETÉSE


A Viacom megszüntetheti az Ön, vagy bármely más fél regisztrációját és a Honlap Ön általi használatát, bármikor és bármilyen okból, indokkal vagy indok nélkül, előzetes figyelmeztetés vagy egyéb kötelezettség nélkül.


7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSA


A HONLAP ÉS MINDEN ELEME OLY MÓDON ÉRHETŐ EL „AMINT AZ” ÉS „AHOGY LÁTSZIK”, AZAZ MINDEN GARANCIA VAGY KÉPVISELET NÉLKÜL, KIFEJEZETTEN VAGY HALLGATÓLAGOSAN, MINDEN JÓTÁLLÁS VAGY BIZTOSÍTÉK NÉLKÜL ARRA VONATKOZÓAN, AMIT A HONLAP ELÉRHETŐVÉ TESZ, ILLETVE A HONLAP ESZKÖZEIT, FUNKCIÓIT VAGY MŰKÖDÉSÉT ILLETŐEN. A fentiek alapján a Viacom nem felelős vagy vonható felelősségre az Ön Honlap-használata során felmerülő bármilyen rosszindulatú kódért, késedelemért, tévedésekért, hibákért és mulasztásért. Ön megérti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap és a Honlap eszközeinek vagy funkcióinak használatával magára vállalja az összes kockázatot a minőségre, hitelességre, teljesítményre, időszerűségre, alkalmasságra, teljességre, pontosságra, biztonságra és érvényességre vonatkozóan.

 

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÓDON A HONLAP, A VIACOM, VAGY BÁRMILYEN JOGUTÓDJA ÉS ENGEDMÉNYESE, VAGY BÁRMELYIK ÜGYINTÉZŐJE, IGAZGATÓJA, ALKALMAZOTTJA, ÜGYNÖKE, KÉPVISELŐJE, LICENC-JOGOSULTJA, BESZÁLLÍTÓJA VAGY OPERATÍV SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÓJA, SEMMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN MÓDON, A HONLAP FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VAGY JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT NEM VONAHATÓ FELELŐSSÉGRE, LEGYEN AZ KOMPENZÁCIÓS, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉS.


Amennyiben a jelen Megállapodásban biztosított egyedi és kizárólagos jogorvoslattal kapcsolatos mulasztás történt, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan kárért vagy veszteségért, ami az Ön egyedi és kizárólagos jogorvoslatát érte, Önnek a Viacom felé írásbeli értesítést kell küldenie; ha a jelen megegyezésben meghatározott elégtelen szolgáltatást Ön megpróbálja megjavítani, korrigálni vagy pótolni és ha a javítás, korrigálás vagy pótlás a Viacomnak méltányolható kereskedelmi okokból nem megfelelő, Önnek nem tudja megtéríteni azt a pénzt, amit közvetlenül a Honlapon keresztül kapott szolgáltatásokért fizetett és felfüggeszti vagy megszakítja az Ön Honlap-használatát. Ön a továbbiakban elfogadja és elismeri, hogy a Honlap kapacitása limitált, összességében és minden egyes felhasználóra vonatkozóan egyaránt. Következtetésképpen némely esetben az üzenetek vagy az adatátvitel egyáltalán nem, vagy csak késve kerülnek feldolgozásra, és néhány eszköz vagy funkciókorlátozásra vagy késleltetésre kerülhet, esetleg teljesen működésképtelenné válhat. Ennek eredményképpen Ön megérti és elfogadja, hogy Viacom nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget, hogy továbbítson, feldolgozzon, raktározzon, fogadjon vagy teljesítsen tranzakciókat vagy azokat végrehajtsa, illetve bármilyen tranzakció meghibásodásáért vagy késedelméért sem, és tanácsolja Önnek, hogy ne támaszkodjon a Honlap tranzakcióinak pontosságára vagy teljesítményére. Bizonyos joghatósági területeken a károk jótállásának és jogorvoslat kizárása vagy korlátozása nem megengedett, így néhány, jelen egyezményben leírt kizárás vagy korlátozás Önre nem vonatkozik.

 

 

 

 

 

 

8. KÁRTÉRÍTÉS

 

Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a Honlapot, a Viacomot, jogutódait, engedményeseit, bármely képviselőjét, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, meghatalmazottait, licensz-jogosultjait, beszállítóit és operatív szolgáltatóit, valamint együttműködik velük, jóhiszemű módon, bármilyen jogi követelés, tett, veszteség, költség, kár és kiadás esetén (beleértve a ügyvédi díj megtérítését), ha azok a Megállapodásban rögzítettek megszegéséből vagy megsértéséből erednek az Ön részéről.

 

A Viacom fenntartja a jogot, hogy saját költségére magára vállalja az ilyen keresetek és jogi esetek előfordulásakor a kizárólagos védelmet és ellenőrzést, és hogy kezdeményezzen minden megállapodási vagy megegyezési kísérletet. Ön beleegyezik a Viacommal való teljes együttműködésbe ilyen keresetek, perek, tárgyalások vagy megállapodási kísérlet esetén, a Viacom igényeinek megfelelően.


9. ROSSZINDULATÚ PROGRAMOK

 
A Viacom a Honlap készítését nagy gonddal és büszkésséggel végzi. Viacom mindig odafigyel a technikai hibákra, amelyek a Honlap működésére kihatnak. Amikor Viacom ezeket felfedezi, akkor kijavítja. Azonban, az Ön otthoni számítógépe okozhat néhány olyan technikai hibát, ami befolyásolja a Honlap megjelenését az Ön számára – ezek a Viacom ellenőrzésén kívül esnek.

Ha bármilyen szokatlan tevékenységet, tartalmat vagy reklámot észlel a Honlapon, az lehetséges, hogy az Ön számítógépének Malware-je miatt történik. A Malware – rosszindulatú szoftver rövidítése – olyan kifejezés, amelyet arra használnak, hogy általánosan csoportosítsa azon szoftvereket, amelyeket rosszindulatú szándékkal telepítenek a számítógépekre, általában a tulajdonos tudta vagy engedélye nélkül. A Malware gyűjtőfogalom magába foglal számítógép vírusokat, keylogger billentyűzet-leütést figyelő és naplózó kémprogramot, rosszindulatú aktív tartalmat, „rogue” programokat, tárcsázókat és egyebeket. A Viacom szorosan együttműködik a partnereivel, azért hogy biztosítsa, hogy a Honlapon minden rendeltetésszerűen üzemeljen, de esetenként az Ön számítógépén található rosszindulatú programok beavatkozhatnak a Honlap, és egyéb webhelyek használatába és látogatásába.


Viacom javasolja, hogy az alábbiak közül kövessen néhány lépést, amelyek hozzájárulhatnak az Ön gépének tisztaságához és megakadályozhatják a rosszindulatú programok jövőbeli installációját:

 

·         Windows Update-en keresztül frissítse számítógépét (megtalálhatja Internet Explorer böngészőjében, az Eszközök menüpontban).

·         Telepítsen olyan kémprogram-eltávolító szoftvert, mint pl. a  Spybot Search and Destroy vagy AdAware amely megtisztítja számítógépét a rosszindulatú vírusoktól.

·         Telepítsen antivírus szoftvert, mint pl. a  Norton anti-virus vagy McAfee Virus-shield .

·         Telepítsen Microsoft Defender -t (Windows-alapú számítógépekre)

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Viacom nem felelős harmadik fél számítógépes programja által okozott a következményekért és az Ön számítógépén található Malware-ekért sem. Kérjük, győződjön meg arról, hogy alaposan elolvasta a Súgó vagy Felhasználói Segédlet menüpontokat azon weboldalakon, ahonnan programot tölt le. Ha felfedez bármilyen rosszindulatú vírust a rendszerében, a Viacom azt tanácsolja, hogy forduljon képzett számítógép-szerelőhöz. Ha a fenti lépéseket megtette és ezután is problémát észlel, kérjük bátran forduljon a Viacomhoz a vendorsetup@viacom.com címen keresztül.

 

 

 


10. ADATVÉDELEM

 

A Viacom tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak használatát és védelmét. Kérjük, olvassa el a Honlap Adatvédelmi Szabályzatát és a Honlap használatakor az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak gyűjtésére és felhasználására vonatkozó részeit.


11. A MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK; EGYÉB FELTÉTELEK

 

Jelen Megállapodás, együttesen a Kiegészítő Rendelkezésekkel, a Honlap Adatvédelmi Szabályzatával és egyéb jogszabályokkal, eljárásokkal és szabályzatokkal, amelyekre a Viacom hivatkozik, és amelyek ezennel egybetartoznak, tartalmazzák a teljes megállapodást Ön és a Honlap és a Viacom között, tiszteletben tartva a Honlapot és az Ön honlap-használatát, és hatálytalanít bármilyen és minden korábbi félreértést, amely a Honlapra és az Ön Honlap-felhasználásra vonatkozott. Szóban nem lehet megváltoztatni vagy megszüntetni jelen megállapodást. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősülne, az nem befolyásolja a többi rendelkezést, és a Megállapodást úgy kell tekinteni, hogy kizárólag olyan mértékben kerül módosításra, hogy az törvényes, érvényes és érvényesíthető legyen. Minden rendelkezés, amely szükséges ahhoz, hogy a Viacom érvényesítse a szándékát, a megállapodás megszűnéséig életben marad, azonban a Honlap használatával összefüggésben semmilyen eseményre nem lehet hivatkozni ezen Megállapodás kapcsán, tekintet nélkül a reklamáció alapjára, egy évvel a kiváltó ok felmerülése elteltével (vagy ha többszöri esetről van szó, az első eset felmerülésétől számítva).

 

Jelen Megállapodás és az Ön Honlap-használatának esetében New York Állam belső anyagi joga az irányadó (az Állam kollíziós rendelkezései ellenére is), ezek alkalmazandóak minden szerződésre, amelyek New Yorkban készültek vagy ott hajtottak végre. Minden jog szerinti és törvényes jogi lépés érdekében Ön beleegyezik abba, hogy a kizárólagos joghatóság és illetékes bíróság a New York-i Állami és Szövetségi Bíróság (State and Federal Courts), amely New York államban található, valamint Ön beleegyezik, hogy nem fog ellenkezni azzal, hogy ezen bíróság a kizárólagos joghatóság. Amennyiben az Önre vonatkozik, Ön egyértelműen kinyilvánítja, hogy elutasítja a „Uniform Computer Information Transactions Act” alkalmazhatóságát. BÁRMILYEN JOGI LÉPÉS VAGY ELJÁRÁS ESETÉN, MELYET KEZDEMÉNYEZ AZÉRT, HOGY BÁRMELY JOGOT ÉRVÉNYESÍTSEN VAGY KÖZELEZETTSÉGET RÓJON JELEN SZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ FELEKRE, A HONLAP HASZNÁLATÁVAL VAGY EGYÉB ESETTEL KAPCSOLATOSAN, ÖN LEMOND MINDEN JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI JOGÁRÓL A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSIG.

 

Jelen Megállapodás a fent jelzett időpontban került módosításra, és azonnal hatályba lépett. Copyright © 2013 Viacom Inc. – Minden jog fenntartva.

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.