Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST


LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DAAR UW RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HIERIN WORDEN BESCHREVEN


Dit is de officiële Gebruiksvoorwaardenovereenkomst ("Overeenkomst") voor de Viacom Leverancierwerkplaats voor Factuurbeheer (“SWIM”) registratie website ("Site") , een Internet website beheerd door Viacom Inc (het "moederbedrijf") welke aan leveranciers de mogelijkheid biedt om te registreren, en bepaalde financiële en betalingsgegevens te verstrekken, in verband met de verlening van diensten aan het moederbedrijf en/of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (samen met het moederbedrijf, "Viacom"), en om informatie te ontvangen en/of informatie te geven over lopende factureringen met betrekking tot deze leveranciers. Deze overeenkomst is van toepassing, ongeacht of u toegang tot de site hebt via een computer, een mobiel apparaat of via welke andere technologie of apparaten dan ook, nu bekend of later ontwikkeld of ontdekt (elkeen, een “Apparaat”). Deze overeenkomst regelt alleen de inhoudelijke functies en activiteiten met betrekking tot de Site ( d.w.z. de SWIM registratie website) en heeft geen betrekking op welke individuele Viacom kanaal voor programmering dan ook, en heeft geen betrekking op andere websites of een gedeelte van een website, verstrekt door of voor Viacom ( inclusief www . viacom.com), of welke andere website dan ook, voor welk ander bedrijf dan ook, tenzij specifiek als zodanig aangegeven.


De site wordt alleen aangeboden en beschikbaar gesteld aan Gebruikers die (a) 18 jaar of ouder zijn, of in het rechtsgebied van Gebruiker de vereiste leeftijd hebben om in te kunnen stemmen met deze overeenkomst en (b) gemachtigd zijn door hun werkgever tot het aangaan van deze overeenkomst namens zulk een werkgever, indien van toepassing. Als u niet voldoet aan deze leeftijdseisen of, als om welke reden dan ook, u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan wordt U verzocht het gebruik van de Site onmiddellijk te staken, omdat door het gebruik van de Site of door de poging daartoe, u aangeeft dat u aan alle voorwaarden voldoet, om in aanmerking te komen voor gebruik van de Site. Als u deze overeenkomst namens een derde partij (bijvoorbeeld uw werkgever) aangaat, verklaart u dat u bevoegd bent om de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren en er akkoord mee te gaan als agent voor en/of ten behoeve van zulk een derde partij en dat zulk een derde partij ermee heeft ingestemd om gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan.


Deze overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Site vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen u (en eventuele derden voor wie u deze Overeenkomst accepteert, indien van toepassing ) en de Site en Viacom. In deze overeenkomst wordt onder "Site" verstaan alle webpagina's binnen de Site alsmede alle equivalente- alternatieve-, spiegel-, vervangings-, substituut-, of back-up websites en webpagina's die gelieerd zijn aan de Site. Door gebruik van de site, begrijpt u, erkent u en bent u het ermee eens dat u zich zal houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden die voor bepaalde diensten gelden, welke in samenwerking met deze diensten zullen worden gepresenteerd ("Aanvullende Voorwaarden"). Door middel van verwijzing zijn de Site's Aanvullende Voorwaarden en het Privacybeleid hierbij opgenomen in deze Overeenkomst. Voorzover er een conflict bestaat tussen deze Overeenkomst en de Aanvullende Voorwaarden, voor de activiteit waarin u wenst deel te nemen, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden. Deze Overeenkomst zal volledig van kracht blijven zo lang als u een gebruiker bent van de site en in het geval van beëindiging van een lidmaatschap, dienst of functie, zal u nog steeds gebonden zijn aan uw verplichtingen onder deze Overeenkomst, het Privacybeleid , alle Aanvullende Voorwaarden, met inbegrip van eventuele vrijwaringen, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid.

Het woord "gebruik(t)" betekent in deze Overeenkomst het volgende: telkens wanneer een individu, of iemand die optreedt namens zijn/haar derde partij werkgever (een "Gebruiker"), direct of indirect, met of zonder de hulp van een machine of apparaat, zich toegang verschaft, of tracht te verschaffen, tot de Site, ermee in interactie treedt, het gebruikt, weergeeft, bekijkt, print of kopieert, gegevens ontvangt van of gegevens uitwisselt met de Site, of met de Site communiceert, of op enigerlei wijze zich de Site ten nutte maakt, er voordeel van trekt, of in interactie treedt met welke functie, dienst of kenmerk van de Site dan ook, voor welk doel dan ook. De woorden "u" en "Gebruiker" omvatten ook de derde partij waarvoor u deze Overeenkomst accepteert, indien van toepassing.  Deze overeenkomst heeft geen betrekking op uw rechten of verantwoordelijkheden met betrekking tot inhouden van derde partijen of tot hun sites of tot links die uw browser of uw verbinding naar websites of pagina's van derden kunnen leiden. Dit is de volledige en exclusieve Overeenkomst tussen u en Viacom, betreffende het gebruik van de Site, en het kan niet worden gewijzigd, behalve zoals specifiek beschreven in onderstaande Sectie 2.

1. REGISTRATIIE

Viacom kan eisen dat elke Gebruiker een unieke gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie heeft om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, bepaalde hoedanigheden of functies van de Site en kan ook, van tijd tot tijd, Gebruikers van extra codes of wachtwoorden voorzien, noodzakelijk om toegang te kunnen krijgen tot, en het kunnen gebruiken van bepaalde hoedanigheden of functies van de Site. U wordt verzocht de Site’s Privacybeleid te lezen, dat de informatie beschrijft die Viacom verzamelt, gebruikt, bekend maakt, beheert en opslaat. Als onderdeel van het registratieproces voor de hoedanigheid of functie, kan Viacom van u eisen om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen (of Viacom kan u een initieel wachtwoord toewijzen en u de mogelijkheid geven om die te veranderen). Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en alleen voor u en u mag onder geen enkele omstandigheid toestaan dat anderen uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken.  Viacom is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of als gevolg van diefstal of verduistering van uw gebruikersnaam of wachtwoord, bekendmaking van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of doordat u iemand anders gemachtigd heeft om uw gebruikersnaam of wachtwoord te gebruiken. In het geval u een derde partij zou machtigen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken, bent u zelf en alleen verantwoordelijk voor diens handelingen en nalatigheden, en voor eventuele schendingen van deze Overeenkomst en/of Aanvullende Voorwaarden door zulke derde partijen. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk te verwittigen als u zich bewust wordt van, of gelooft dat er sprake kan zijn, of sprake is, van enig ongeoorloofd gebruik van (of activiteit met gebruik van) uw gebruikersnaam of wachtwoord, of als zich, een noodzaak van andere aard voordoet om, wegens veiligheidsoverwegingen, uw gebruikersnaam of wachtwoord te deactiveren.

2. MODIFICATIES

Viacom behoudt zich het recht voor, om op elk willekeurig moment en van tijd tot tijd, geheel ter beoordeling aan Viacom, de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. Viacom zal omtrent belangrijke veranderingen op de Site kennisgevingen plaatsen, of vertonen en/of u een e-mail sturen, of u bij het inloggen op de hoogte brengen ten aanzien van deze veranderingen. De vorm waarin een dergelijke kennisgeving plaats vindt is geheel aan Viacom ter beoordeling. Zodra Viacom zulke berichten op de Site heeft gezet, worden deze wijzigingen onmiddellijk van kracht en als u de site gebruikt nadat die van kracht zijn geworden, signaleert u ermee dat u er mee eens bent door de wijzigingen gebonden te zijn. U kunt dus het beste de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst regelmatig controleren en beoordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Aanvullende Voorwaarden en het Privacybeleid, zodat u zich bewust bent van de meest actuele rechten en plichten die voor u gelden, en voor de voorwaarden van uw Overeenkomst met Viacom gelden.

3. HET EIGENDOMSRECHT VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wat Gebruikers en Viacom aangaat, is de inhoud van de site, met inbegrip van alle Site software, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, audio- en videomateriaal, kunstwerken, grafisch materiaal, databases, vertrouwelijke informatie en alle via het auteursrecht of anderszins wettelijk beschermbare elementen van de Site, inclusief, zonder beperking, de selectie, de volgorde, de 'look and feel', de opstelling van de items, alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (individueel en/of gezamenlijk, "Materiaal"), eigendom van Viacom, en van haar opvolgers en rechtverkrijgenden, en van haar respectieve licentiegevers, leveranciers, en operationele dienstverleners, en zijn wettelijk beschermd, zonder beperking, volgens de Amerikaanse Federale- en Staatswetten, evenals krachtens de toepasselijke buitenlandse wetten, regelgeving en verdragen. Tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, of indien Viacom uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart, omvat de term "Site" eveneens "materiaal". De Site mag uitsluitend worden gebruikt voor uw niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare en beperkte, persoonlijk gebruik, en niet voor andere doeleinden. Auteursrechten of andere kennisgevingen op de Site mag u niet wijzigen, verwijderen of verbergen, met inbegrip van mededelingen over eventueel Materiaal dat u downloadt, verzendt, vertoont, afdrukt of reproduceert van de Site. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Viacom, of van de eigenaar als Viacom niet de eigenaar is, mag u niet en zal u niet toestaan dat derden (al dan niet in uw voordeel) Materiaal reproduceren, wijzigen, er werken van afleiden, tonen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden of laten circuleren ten behoeve van derden (hierin zonder beperking inbegrepen op of via een website van derden), of anderszins te gebruiken. Elk ongeoorloofd of verboden gebruik van Materiaal kan tot gevolg hebben dat u aansprakelijk wordt gesteld via het burgerlijk recht, of strafrechtelijke vervolgd wordt, of beide, overeenkomstig de geldende federale, staats- en lokale wetten. Viacom vraagt Gebruikers om zijn auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Viacom respecteert eveneens de intellectuele eigendom van anderen. Indien daarvan in kennis gesteld, zal Viacom met bekwame spoed inhouden van de Site verwijderen die de auteursrechten van anderen schenden en zal de toegang tot de Site en de diensten daarvan voor een ieder deactiveren die ze herhaaldelijk gebruikt om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden.

Viacom neemt de bescherming van copyrights, zowel betreffende Viacom zelf als betreffende anderen, zeer serieus. Viacom treft daarom meerdere maatregelen om schending van het auteursrecht op de Site te voorkomen en onmiddellijk een einde te maken aan elke inbreuk die zich zou voordoen. Als u van mening bent dat de Site elementen bevat die een inbreuk op uw auteursrechten in uw werk betekenen, neem dan contact met ons op via vendorsetup@viacom.com.

 

4. GEDRAGSREGELS

Uw gebruik van de Site is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten en regelgeving, en, in sommige gevallen, internationale verdragen. U bent zelf,  verantwoordelijk voor alle activiteiten, handelingen en nalatigheden die zich voordoen in, vanuit, door of onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. U mag geen gebruik maken van de Site en u mag niet aan anderen toestaan gebruik te maken van de Site, of anderen in staat stellen gebruik te maken van de Site, of gebruik van de Site door anderen bewust vergoelijken, op een manier die bijna of waarschijnlijk:

:

·                     smadelijk, lasterlijk, onfatsoenlijk, vulgair of obsceen, pornografisch, seksueel expliciet of seksueel suggestief, raciaal-, cultureel- of etnisch beledigend, schadelijk, treiterend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, aanstootgevend, discriminerend of krenkend is, of waarop een persoon lijkt zich al dan niet als iemand anders te willen voordoen;

·                     van negatieve invloed op Viacom zal zijn, of Viacom, de Site, Viacom's goodwill, de naam of reputatie in een negatief licht zal plaatsen, oorzaak is van intimidatie, angst of ongemak bij Viacom, of bij een persoon, firma of onderneming, het gebruik uit van alle of een gedeelte van de hoedanigheden of functies van de Site, of het adverteren, het linken of het leverancier worden van Viacom, in connectie met de Site, ontmoedigt;

·                     verstuurt ongewenste e-mail(s) of draagt bij tot de transmissie van ongewenste e-mail(s), kettingbrieven, duplicerende of ongevraagde berichten, of de zogenaamde "spamming" en "phishing";

·                     gebruikt zal worden voor commerciële of zakelijke doeleinden, waaronder, zonder beperking, reclame, marketing of het aanbieden van goederen of diensten, al dan niet tegen financiële vergoeding of een andere vorm van compensatie of door linking met andere websites of webpagina's;

·                     verzendt, verspreidt of uploadt programma's of materialen, die kwaadaardige codes bevatten, zoals virussen, tijdbommen, cancelbots, wormen, Trojaanse paarden, spyware of andere potentieel schadelijke programma's of andere materiaal of informatie;

·                     vervalst een TCP/IP packet header, of een deel van de header informatie, in een e-mail of in een nieuwsgroep bericht, om welke reden dan ook;

·                     overtreedt (een) wet(ten), regelgeving (inclusief, zonder beperking, wetten betreffende de transmissie van technische gegevens, of softwareprogramma's, die uit de Verenigde Staten zijn geëxporteerd), overtreedt gerechtelijke bevelen, regeringsbeschikkingen, of verdragen, of maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, publicatierechten, of privacy, of enig andere recht van Viacom, of welk ander persoon, bedrijf of onderneming dan ook; zich onbevoegd toegang verschaft tot de Site, tot de accounts van andere Gebruikers, tot namen, wachtwoorden, persoonlijke gegevens, of tot andere computers, websites of pagina's, verbonden of gekoppeld aan de Site, of de Site gebruikt op een manier die inbreuk maakt op of in strijd is met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst;

·                     wijzigt, verstoort, aantast, verandert, interfereert met het gebruik, de kenmerken, functies, de werkwijze, of het onderhoud van de Site, of de gebruiksrechten en genot van de Site door een andere persoon, bedrijf of onderneming, of

·                     verzamelt, verkrijgt, compileert, vergaart, draagt over, reproduceert, verwijdert, wijzigt, bekijkt, of toont welk materiaal of informatie dan ook, ongeacht of het persoonsgegevens zijn of niet, geplaatst door of met betrekking tot welk andere persoon, bedrijf of onderneming dan ook, in verband met hun of uw gebruik van de Site, tenzij u de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming, van zulk een andere persoon, bedrijf of onderneming, daartoe hebt verkregen.


5. HYPERLINKS TOT SITES VAN DERDEN


De verschijningsvorm, de beschikbaarheid, of uw gebruik van URL's of hyperlinks waarnaar op de Site verwezen wordt, of, waar ook, in de Site opgenomen zijn, of welke andere vorm van link dan ook, of het doorsturen van uw connectie naar, met, of door de Site, betekent geen goedkeuring door, noch levert het enige verplichting, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op, aan de kant van de Site, Viacom of een van haar opvolgers en rechtverkrijgenden, en van haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, licentiehouders, leveranciers, en operationele dienstverleners. Viacom verifieert niet, doet geen aanbeveling en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke sites van derden, hun zakelijke praktijken (met inbegrip van hun privacybeleid), of met betrekking tot goederen of diensten in verband met een dergelijke site, of door contact met dergelijke Site verkregen, of de aanwezigheid van de logo of sponseringsidentificatie van de Site of van Viacom, op de site van derde partijen, als onderdeel van co-branding of promotieregeling. Indien de site,van welke derde partij dan ook, persoonsgegevens van u verkrijgt of verzamelt, zal Viacom in geen enkel geval verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden of hebben. Lees de Site’s Privacybeleid, waarin beschreven wordt hoe de Site uw persoonsgegevens en andere informatie verzamelt en gebruikt, en hoe bepaalde relaties van Viacom beschreven worden.

 


6. DEACTIVERING / BEĒINDIGING VAN UW GEBRUIK


Viacom kan uw gebruik en uw registratie op de Site beëindigen, op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder reden, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en zonder enige aansprakelijkheid of verdere verplichtingen, van welke aard dan ook, aan u of aan welke andere partij dan ook.


7. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

DE SITE EN ALLE MATERIALEN ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD OP  EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE VERKLARING OF ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN ZONDER ENIGE GARANTIE OF ZEKERHEID DAT DE SITE BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK ZAL ZIJN, OF DAT ALLE FUNCTIES, HOEDANIGHEDEN EN ACTIVITEITEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF ZULLEN WERKEN ALS BESCHREVEN. Viacom is, zonder het voorgaand gestelde te beperken, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kwaadaardige codes, vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of omissies die voortvloeien uit uw gebruik van de Site. U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat u het volledige risico aanvaardt met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, prestaties, tijdigheid, adequaatheid, volledigheid, juistheid, authenticiteit, veiligheid en geldigheid van alle hoedanigheden en functies van de Site, inclusief, zonder beperking, van Materialen verbonden aan uw gebruik van de Site.

 

U BEGRIJPT EN GAAT ER MEE AKKOORD, DAT, VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, DE SITE, VIACOM, HAAR OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, OF HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, OF OPERATIONELE DIENSTVERLENERS, NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR WELK VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE SOORT DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, IN VERBAND MET, OF ALS GEVOLG VAN, HET GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDING, GEVOLGSCHADEVEERGOEDING INCIDENTELE SCHADEVERGOEDING, INDIRECTE SCHADEVERGOEDING, BIJZONDERE SCHADEVERGOEDING OF SCHADEVERGOEDING WEGENS STRAFMAATREGELEN.


Ondanks welke claim dan ook dat het enige of uitsluitende rechtsmiddel waarin deze Overeenkomst voorziet zou kunnen falen of faalt ten aanzien van zijn wezenlijke doel , erkent u uitdrukkelijk, en gaat u ermee akkoord, dat uw enige en uitsluitende remedie voor verlies of schade zal zijn, dat Viacom, na een schriftelijke kennisgeving van u aan Viacom, een poging doet tot herstel, correctie of vervanging van ontoereikende diensten onder deze Overeenkomst en, indien herstel, correctie of vervanging, voor Viacom, commercieel gezien, redelijkerwijs, niet haalbaar is, de door u, voor de betreffende, geheel en alleen via de Site ontvangen diensten, daadwerkelijk betaalde gelden, te restitueren en uw gebruik van de Site te beëindigen, en te staken.

Verder begrijpt en erkent u de capaciteit van de Site, in zijn totaliteit en voor elk Gebruiker, beperkt is. Bijgevolg kan het gebeuren dat sommige berichten en transmissies niet tijdig worden verwerkt of mogelijk helemaal niet, en dat sommige hoedanigheden of functies beperkt of vertraagd kunnen worden of dat er geheel niet mee te werken valt. U erkent en u gaat ermee akkoord, dat als gevolg hiervan, Viacom geen aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of verplichting tot het doorgeven, verwerken, opslaan, ontvangen of bezorgen van transacties, of voor welke tekortkoming of vertraging dan ook, in verband met welke transacties dan ook, aanvaardt, en u bent hierbij uitdrukkelijk geadviseerd er niet op te vertrouwen dat de Site, wat tijden en prestaties betreft, voor alle transacties punctueel zal zijn. Sommige jurisdicties staan niet toe dat bepaalde garanties, of bepaalde beperkingen op schadevergoeding en op bepaalde rechtsmiddelen uitgesloten worden; dienovereenkomstig kunnen een aantal van de uitsluitingen en beperkingen beschreven in deze Overeenkomst niet op u van toepassing zijn.

 

8. VRIJWARING


U gaat u ermee akkoord de Site, Viacom, haar opvolgers en rechtverkrijgenden, en elk van haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, licentiehouders, leveranciers, en operationele dienstverleners te vrijwaren van, en te verdedigen tegen alle claims, acties, verliezen, uitgaven, schaden en kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of in verband staan met het door u schenden van deze Overeenkomst.

Viacom behoudt zich het recht voor, om geheel op haar eigen kosten, de exclusieve verdediging en afhandeling van een dergelijke claim of gerechtelijke actie en alle onderhandelingen voor schikking of compromis, op zich te nemen, en u gaat ermee akkoord volledig met Viacom samen te werken in de verdediging aangaande zulk een claim, actie, schikking of compromis onderhandelingen, overeenkomstig het verzoek daartoe van Viacom.


9. MALWARE


Viacom besteedt veel zorg aan het creëren van de Site en is er trots op. Viacom is voortdurend op de uitkijk naar problemen van technische aard die het functioneren van de Site nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Als Viacom deze problemen vindt, zal Viacom ze oplossen. Helaas kan uw computer thuis een aantal problemen veroorzaken die van invloed zijn op hoe u de Site ziet - en dat is iets waar Viacom geen invloed op heeft.


Als u op de Site ongewone gebeurtenissen, inhouden of advertenties waarneemt, kan dit het gevolg zijn van malware op uw computer. Malware - kort voor kwaadaardige software - is een term voor het in grote lijnen classificeren van een vorm van software, die, meestal zonder medeweten of toestemming van de eigenaar, met kwaadaardige bedoelingen op een computersysteem is geïnstalleerd. Malware omvat, onder anderen computervirussen, keyloggers, kwaadaardige actieve inhoud, rogue-programma's en dialers. Terwijl Viacom, in nauwe samen werking met partners van Viacom, er voortdurend aan werkt om ervoor te zorgen dat op de Site alles goed functioneert, kunnen soms Malware programma's op uw computer van invloed zijn op hetgeen u ervaart op de Site en op andere sites die u bezoekt.


Viacom stelt u de volgende acties voor, die zouden kunnen helpen om uw computer schoon te maken, en de installatie van malware in de toekomstig mogelijk te kunnen voorkomen.

 

·         Update uw computer via Windows Update (te vinden in het menu Extra in uw Internet Explorer webbrowser).

·         Installeer a SpyWare Removal Tool zoals Spybot Search and Destroy of AdAware om uw computer van Malware te reinigen.

·         Installeer antivirus software, zoals Norton anti-virus of McAfee Virus-shield.

·         Installeer Microsoft Defender (for Windows computers).  

 

Houd U er rekening mee dat Viacom niet verantwoordelijk kan zijn voor welke effecten dan ook van software van derden, waaronder malware, op uw computer systeem. Het is belangrijk dat u de Help of Customer Support gebieden van software download sites, die u wilt gebruiken zorgvuldig leest. Viacom stelt u voor om indien u Malware op uw systeem ontdekt, contact op te nemen met een gekwalificeerde computer technicus. Indien, na het nemen van de bovengenoemde stappen, u nog steeds problemen ondervindt, aarzel dan niet om contact met Viacom op te nemen via vendorsetup@viacom.com.

 
10. PRIVACY


Viacom respecteert uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens. Zie het Privacybeleid van de Site voor belangrijke informatie en toelichtingen met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Site


11. HET RECHT DAT VAN TOEPASSING IS OP DEZE OVEREENKOMST; DIVERSE VOORWAARDEN

 

Deze overeenkomst, samen met Aanvullende Voorwaarden, het Privacybeleid van de Site en alle andere regelingen, procedures en beleid waarnaar Viacom verwijst en welke hierbij, door ernaar te verwijzen, hierin zijn opgenomen, bevat de volledige overeenkomst tussen u en de Site en Viacom, met betrekking tot de Site en uw gebruik van de Site en vervangt alle eerdere of inconsistente afspraken met betrekking tot de Site en uw gebruik van de Site. Deze overeenkomst kan mondeling niet worden gewijzigd of opgezegd.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst voor onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zal dat geen invloed op de andere bepalingen hebben, en de overeenkomst wordt geacht gewijzigd te zijn voorzover noodzakelijk om het wettig, geldig en uitvoerbaar te maken. Elke bepaling die, ook na beëindiging van deze Overeenkomst, moet blijven gelden, om Viacom in staat te stellen de betekenis van die bepaling tot uitvoering te laten komen, zal blijven gelden, ook na beëindiging van deze overeenkomst, met dien verstande, dat geen vordering, voortvloeiende uit deze Overeenkomst, of voortvloeiende uit uw gebruik van de Site, ongeacht de vorm of de grondslag van de vordering, door u kan worden ingesteld meer dan een jaar nadat de oorzaak van de vordering heeft plaatsgevonden (of indien er meerdere oorzaken waren, meer dan een jaar vanaf de datum waarop de eerste dergelijke oorzaak ontstond).


Deze Overeenkomst en uw gebruik van de Site wordt beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het interne materiële recht van de staat New York (ondanks de bepalingen van de Staat ten aanzien van conflicterende wetten) van toepassing zijnde op overeenkomsten gemaakt, uitgevoerd en geheel volbracht in New York, en, ten aanzien van alle rechtsvorderingen of andere gerechtelijke acties gaat u er specifiek mee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken gelegen in de Staat en in de County New York, en u gaat ermee akkoord geen bezwaar te zullen gaan maken tegen zulk een jurisdictie of plaats op grond van het ontbreken van een persoonlijke binding met de plaats, forum non conveniens, of anderszins.

Voor zover het van toepassing kan zijn, gaat u ermee akkoord niet te kiezen voor, en uitdrukkelijk uit te sluiten elke toepasselijkheid van de Uniform Computer Information Transactions Act, TEN AANZIEN VAN WELKE GERECHTELIJKE ACTIE OF PROCEDURE DAN OOK, BEGONNEN OM EEN RECHT OF VERPLICHTING ONDER DEZE OVEREENKOMST, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF HET ONDERWERP DAARVAN, VAN PARTIJEN AF TE DWINGEN, VOORTS DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ELK RECHT, DAT U EVENTUEEL HEEFT OF HIERNA ZOU KUNNEN HEBBEN, BETREFFENDE JURYRECHTSPRAAK.
Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst is laatstelijk gewijzigd op de hierboven aangegeven datum en is van kracht met onmiddellijke ingang. Copyright © 2013 Viacom Inc - Alle rechten voorbehouden.

 

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.