Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ OPISANO W NICH PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Niniejszy dokument stanowi oficjalne Warunki użytkowania („Umowa”) Miejsca do przetwarzania faktur przez dostawców (Supplier Workplace for Invoice Management — „SWIM”) — internetowej witryny rejestracyjnej („Witryna”) obsługiwanej przez firmę Viacom Inc. („Jednostka dominująca”), która umożliwia dostawcom rejestrowanie i dostarczanie określonych informacji finansowych oraz danych o płatnościach w związku ze świadczeniem usług Jednostce dominującej i/lub jej spółkom zależnym i stowarzyszonym (określanymi zbiorczo wraz z Jednostką dominującą jako „Viacom”) oraz umożliwia otrzymywanie i/lub przekazywanie informacji dotyczących bieżących rozliczeń związanych z tymi dostawcami. Postanowienia niniejszej Umowy obowiązują niezależnie od tego, czy dostęp do Witryny uzyskiwany jest z komputera osobistego, urządzenia przenośnego, czy za pośrednictwem innych technologii lub urządzeń znanych dziś lub opracowanych w przyszłości (w odniesieniu do każdego z nich w dalszej części Umowy używane jest określenie „Urządzenie”). Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do funkcji i działań dotyczących zawartości Witryny (tj. witryny rejestracyjnej SWIM) i nie odnosi się do poszczególnych witryn firmy Viacom będącymi kanałami komunikacyjnymi, innych witryn lub części witryn udostępnianych przez lub dla Viacom (w tym www.viacom.com) ani do witryn należących do innych firm, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkowników, (a) którzy ukończyli co najmniej 18 lat bądź są w wieku wymaganym w jurysdykcji Użytkownika zezwalającym na objęcie postanowieniami niniejszej Umowy oraz (b) którzy mają upoważnienie swojego pracodawcy do zawarcia niniejszej Umowy w jego imieniu (w stosownych przypadkach), i tylko Użytkownikom spełniającym te wymagania jest udostępniana. Jeśli Użytkownik nie spełnia określonych powyżej wymagań wiekowych lub jeśli z dowolnego powodu nie zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny, ponieważ korzystając z niej lub uzyskując do niej dostęp, Użytkownik zaświadcza, że spełnia wszelkie inne wymogi Witryny w zakresie kryteriów pozwalających na korzystanie z niej. Jeśli Użytkownik zawiera niniejszą Umowę w imieniu strony trzeciej (np. swojego pracodawcy), zaświadcza, że jest upoważniony do zaakceptowania warunków niniejszej Umowy i wyrażenia na nie zgody jako pełnomocnik takiej strony trzeciej i/lub w jej imieniu, a także że ta wspomniana strona trzecia wyraziła zgodę na związanie warunkami niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa regulująca korzystanie z Witryny stanowi prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem (oraz, w stosownych przypadkach, stroną trzecią, w imieniu której Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy), Witryną i Viacom. W niniejszej Umowie pojęcie „Witryna” odnosi się do wszystkich stron internetowych w ramach Witryny, a także do wszystkich równoważnych im stron internetowych, kopii tych stron, stron je zastępujących, stron będącymi ich kopiami zapasowymi, a także stron internetowych powiązanych z Witryną. Korzystając z Witryny, Użytkownik rozumie, oświadcza i wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich warunków dodatkowych dotyczących określonych usług, które zostaną mu przedstawione wraz z tymi usługami („Warunki dodatkowe”). Warunki dodatkowe oraz Polityka prywatności Witryny zostają niniejszym włączone do Umowy przez odniesienie. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Warunków dodatkowych regulującymi działania, w których Użytkownik zdecydował się uczestniczyć, obowiązują postanowienia Warunków dodatkowych. Postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy, dopóki Użytkownik korzysta z Witryny. W przypadku wypowiedzenia członkostwa, zakończenia świadczenia jakiejkolwiek z usług lub udostępniania jakiejkolwiek funkcji Użytkownika wciąż obowiązują jego zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Polityki prywatności oraz wszelkie Warunki dodatkowe, w tym postanowienia dotyczące odszkodowań, gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności.

Słowa „korzystać” oraz „korzystanie” używane w niniejszej Umowie odnoszą się do osoby lub osoby działającej w imieniu swojego pracodawcy będącego stroną trzecią („Użytkownik”), która bezpośrednio lub pośrednio, przy użyciu maszyny lub urządzenia (lub bez nich) uzyskuje dostęp lub podejmuje próby uzyskania dostępu do Witryny, korzysta z niej, wyświetla bądź przegląda ją, drukuje lub kopiuje treści znajdujące się w Witrynie, przesyła dane do Witryny, pobiera je z niej lub z nią wymienia, komunikuje się z Witryną bądź w jakikolwiek inny sposób korzysta lub czerpie korzyści z funkcji lub usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny dla dowolnych celów. W stosownych przypadkach słowo „Użytkownik” odnosi się także do strony trzeciej, w imieniu której wyrażono zgodę na postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie reguluje praw ani obowiązków Użytkownika dotyczących treści oraz witryn należących do stron trzecich, a także łączy, które mogą przekierować Użytkownika do witryn bądź stron należących do stron trzecich. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Viacom dotyczących korzystania z Witryny. Jej postanowień nie można modyfikować, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych poniżej w sekcji 2.

1. REJESTRACJA
Firma Viacom może wymagać, aby każdy Użytkownik posiadał unikalną nazwę użytkownika oraz hasło pozwalające na uzyskiwanie dostępu do Witryny i korzystanie z funkcji udostępnianych za jej pośrednictwem. Viacom może także okresowo przekazywać Użytkownikom dodatkowe kody lub hasła niezbędne do uzyskiwania dostępu do i korzystania z niektórych funkcji udostępnianych przez Witrynę. W Polityce prywatności Witryny opisano, jakie informacje są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przechowywane przez Viacom oraz jakimi informacjami firma ta zarządza. W ramach procesu rejestracji w celu korzystania z pewnych funkcji firma Viacom może wymagać, aby Użytkownik wybrał nazwę użytkownika i hasło (Viacom może też przydzielić hasło początkowe, które Użytkownik będzie mógł później zmienić). Nazwa użytkownika i hasło są osobistymi informacjami Użytkownika, w związku z czym w żadnym wypadku nie może on dopuścić do tego, aby inni użytkownicy korzystali z jego nazwy użytkownika i hasła. Viacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z kradzieżą lub przywłaszczeniem nazwy użytkownika i hasła należącymi do Użytkownika, ujawnieniem tych danych lub zezwoleniem innym osobom na korzystanie z nich. Jeśli Użytkownik zezwoli stronie trzeciej na korzystanie z jego nazwy użytkownika i hasła, ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania dotyczące niniejszej Umowy i/lub Warunków dodatkowych, a także za naruszenia postanowień zawartych w tych dokumentach, których dopuściła się wspomniana strona trzecia. Użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o wszelkich wiadomych mu lub domniemanych przypadkach nieupoważnionego użycia (lub aktywności wynikającej z takiego użycia) jego nazwy użytkownika lub hasła, a także o innych potrzebach dezaktywowania jego nazwy użytkownika i hasła ze względów bezpieczeństwa.

2. MODYFIKACJE
Viacom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, w dowolnym momencie i od czasu do czasu, z dowolnego powodu oraz według własnego uznania. Powiadomienia o istotnych zmianach postanowień zostaną opublikowane przez Viacom w Witrynie i/lub wysłane w wiadomości e-mail do Użytkownika. Użytkownik może także zostać powiadomiony o takich zmianach po zalogowaniu się w Witrynie. Wybór formy takiego powiadomienia zależy od Viacom. Po opublikowaniu tych zmian w Witrynie zaczynają one obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik korzysta z Witryny po ich wejściu w życie, oznacza to, że wyraża on zgodę na przestrzeganie zmienionych postanowień. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać postanowienia niniejszej Umowy, w tym m.in. Warunków dodatkowych i Polityki prywatności, aby mieć pewność, że zna swoje aktualne prawa i obowiązki, a także warunki umowy z firmą Viacom.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
Zgodnie z uzgodnieniami między Użytkownikami a Viacom, zawartość Witryny, w tym wszelkie oprogramowanie udostępniane za jej pośrednictwem, jej projekt, szata graficzna, znajdujący się w niej tekst, obrazy, fotografie, ilustracje, materiały audio i wideo, materiały graficzne, bazy danych, informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Witryny (indywidualnie i/lub zbiorczo nazywane „Materiałami”) chronione na mocy praw autorskich bądź innych praw, w tym m.in. praw dotyczących wyglądu i funkcjonalności, wyboru i aranżacji elementów, a także praw do znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych, stanowi własność firmy Viacom oraz jej następców, cesjonariuszy, a także licencjodawców, dostawców i dostawców usług operacyjnych, i jest prawnie chroniona bez ograniczenia na mocy amerykańskich federalnych i stanowych, a także zagranicznych przepisów prawa, regulacji i umów. O ile kontekst wyraźnie nie wymaga inaczej lub Viacom nie wyrazi inaczej na piśmie, pojęcie „Witryna” obejmuje także „Materiały”. Użytkownik uzyskuje niewyłączną, niezbywalną, nieprzenoszalną i ograniczoną licencję na korzystanie z Witryny wyłącznie w celach niekomercyjnych i osobistych. Użytkownikowi nie wolno zmieniać, usuwać ani ukrywać żadnych informacji dotyczących praw autorskich bądź innych znajdujących się w Witrynie, w tym informacji na temat udostępnianych w Witrynie Materiałów, które Użytkownik pobiera, przesyła, wyświetla, drukuje lub powiela. Użytkownikowi nie wolno powielać, modyfikować, wyświetlać, przedstawiać, publikować, rozpowszechniać, rozprowadzać, przekazywać żadnym stronom trzecim (w tym m.in. za pośrednictwem witryny strony trzeciej) jakichkolwiek Materiałów, a także tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych ani w inny sposób ich wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Viacom bądź jej właściciela, jeśli nie jest nim Viacom. Użytkownik nie może także zezwalać żadnej stronie trzeciej (niezależnie od tego, czy jej postępowanie ma mu przynieść korzyści) na podejmowanie wyżej wymienionych działań. Wszelkie przypadki nieupoważnionego lub niedozwolonego użycia jakichkolwiek Materiałów mogą podlegać odpowiedzialności cywilnej lub skutkować podjęciem postępowania karnego (bądź obu tym działaniom), zgodnie z obowiązującym prawem federalnym, stanowym i przepisami lokalnymi. Firma Viacom wymaga, aby Użytkownicy przestrzegali należących do niej praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Viacom postępuje tak samo w odniesieniu do praw własności intelektualnej innych osób. Po uprzednim powiadomieniu Viacom podejmie niezwłoczne działania mające na celu usunięcie znajdujących się w Witrynie treści naruszających prawa autorskie innych osób oraz uniemożliwi dostęp do Witryny i udostępnianych za jej pośrednictwem usług wszystkim osobom, które wykorzystują Witrynę i jej usługi do wielokrotnego naruszania praw własności intelektualnej innych osób.

Viacom bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony własnych praw autorskich, jak i praw autorskich innych osób. Z tego powodu firma Viacom stosuje liczne środki, których zadaniem jest zapobieganie naruszaniu praw autorskich za pośrednictwem Witryny i niezwłoczne przerwanie takiego postępowania. Jeśli Użytkownik uważa, że w Witrynie znajdują się elementy naruszające jego prawa autorskie, powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres vendorsetup@viacom.com.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA
Korzystanie z Witryny przez Użytkownika podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym przepisom prawa i regulacjom, a także w niektórych przypadkach postanowieniom umów międzynarodowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności, działania i zaniechania powstałe w związku z jego nazwą użytkownika bądź hasłem. Użytkownik nie powinien korzystać z Witryny, umożliwiać ani zezwalać innym na korzystanie z niej, ani też akceptować korzystania z Witryny przez inne osoby w celu:

 • publikowania materiałów oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, wulgarnych lub obscenicznych, pornograficznych, o charakterze lub podtekście seksualnym, obraźliwych dla mniejszości rasowych, kulturowych bądź etnicznych, krzywdzących, szykanujących, zastraszających, zawierających groźby, szerzących nienawiść, budzących zastrzeżenia, dyskryminujących, obraźliwych lub podszywania się pod inne osoby;
 • zaszkodzenia firmie Viacom, Witrynie, renomie, nazwie lub reputacji Viacom, niepokojenia, stawiania firmy Viacom lub innych osób w przymusowej sytuacji bądź szkodzenia im, zniechęcania innych osób, firm lub przedsiębiorstw do korzystania z wszystkich lub z części funkcji Witryny bądź zniechęcania do reklamowania Viacom, nawiązywania współpracy z firmą Viacom lub zostania jej dostawcą;
 • wysyłania lub przyczyniania się do przesyłania niechcianych wiadomości, łańcuszków lub zduplikowanych wiadomości, a także rozsyłania spamu i wyłudzania informacji;
 • komercyjnym lub biznesowym, w tym m.in. reklamowania, sprzedawania lub oferowania towarów lub usług, niezależnie od tego, czy odbywa się to za wynagrodzeniem finansowym bądź wynagrodzeniem w innej formie, czy przez tworzenie połączeń z innymi witrynami lub stronami internetowymi;
 • przekazywania, rozpowszechniania lub przesyłania programów lub materiałów zawierających złośliwy kod, taki jak wirusy, bomby czasowe, roboty anulujące, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące, albo innych potencjalnie szkodliwych programów lub innych materiałów bądź informacji;
 • fałszowania nagłówków pakietu protokołu TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówka w wiadomościach e-mail lub postach publikowanych w grupach dyskusyjnych z jakiegokolwiek powodu;
 • naruszania jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji (w tym m.in. praw dotyczących przesyłania danych technicznych lub oprogramowania eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych), postanowień nakazów sądowych, rozporządzeń rządowych lub jakichkolwiek umów, naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, do prywatności bądź innych praw firmy Viacom lub innej osoby, firmy albo przedsiębiorstwa; uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do Witryny, kont innych Użytkowników, nazw, haseł, informacji umożliwiających identyfikację lub innych komputerów, witryn bądź stron internetowych połączonych z Witryną, ani też korzystania z Witryny w sposób naruszający postanowienia niniejszej Umowy lub z nimi niezgodny;
 • modyfikowania, zakłócania, zmieniania sposobu korzystania z Witryny lub jej funkcji, sposobu działania bądź obsługiwania Witryny, a także niekorzystnego wpływania na prawo do spokojnego korzystania z Witryny przez jakąkolwiek osobę, firmę lub przedsiębiorstwo;
 • zbierania, uzyskiwania, kompilowania, gromadzenia, przesyłania, powielania, usuwania, korygowania, przeglądania bądź wyświetlania jakichkolwiek materiałów lub informacji (niezależnie od tego, czy umożliwiają one identyfikację) opublikowanych przez inną osobę, firmę lub przedsiębiorstwo bądź dotyczących innej osoby, firmy lub przedsiębiorstwa odnoszących się do korzystania przez nich lub przez Użytkownika z Witryny, bez uprzedniej pisemnej zgody takiej osoby, firmy bądź przedsiębiorstwa.

5. HIPERŁĄCZA DO WITRYN NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH
Występowanie, dostępność lub korzystanie przez Użytkownika z adresów URL lub hiperłączy znajdujących się w Witrynie bądź innego rodzaju łączy lub przekierowań następujących za pośrednictwem Witryny bądź bez niego nie stanowi poparcia ze strony Witryny, firmy Viacom, jej następców i cesjonariuszy oraz członków zarządu, dyrektorów, pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców i dostawców usług operacyjnych, ani też nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań, obowiązków ani odpowiedzialności po stronie wyżej wymienionych. Firma Viacom nie weryfikuje żadnych takich witryn należących do stron trzecich, stosowanych przez te strony trzecie praktyk biznesowych (w tym polityk prywatności) ani żadnych towarów bądź usług związanych z lub uzyskanych w związku z taką witryną, niezależnie od tego, czy w tej witrynie należącej do strony trzeciej w ramach porozumienia promocyjnego lub dotyczącego cobrandingu umieszczone jest logo Witryny, firmy Viacom lub wzmianka o sponsorowaniu. Viacom nie udziela także poparcia takim witrynom, praktykom biznesowym, towarom bądź usługom i nie ma w związku z nimi żadnych obowiązków. Jeśli w jakiejkolwiek witrynie należącej do strony trzeciej pozyskiwane lub zbierane są informacje umożliwiające identyfikację, firma Viacom w żadnym wypadku nie przyjmuje ani nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności. W
Polityce prywatności Witryny opisano, w jaki sposób zbierane są w Witrynie i wykorzystywane informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz inne informacje, a także niektóre powiązane działania firmy Viacom.

6. DEZAKTYWACJA/ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA 
Firma Viacom może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Witryny i rejestrowanie się w niej w dowolnej chwili i z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny, bez uprzedniego zawiadomienia oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika bądź innych osób.

7. ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY BĘDĄCE JEJ CZĘŚCIĄ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, „W JAKIM SĄ”, ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM ŻE WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA DO UŻYTKU I ŻE WSZYSTKIE JEJ FUNKCJE I OPERACJE BĘDĄ DOSTĘPNE LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ ZGODNIE Z OPISEM. Z zastrzeżeniem powyższego, firma Viacom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek złośliwego kodu, opóźnień, nieścisłości, błędów i zaniechań związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny. Użytkownik rozumie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przyjmuje całe ryzyko związane z jakością, dokładnością, wydajnością, terminowością, adekwatnością, kompletnością, poprawnością, autentycznością, bezpieczeństwem i wiarygodnością wszystkich funkcji Witryny, w tym w stopniu nieograniczonym Materiałów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WITRYNA, FIRMA VIACOM, JEJ NASTĘPCY I CESJONARIUSZE, A TAKŻE CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY I DOSTAWCY USŁUG OPERACYJNYCH, NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, POŚREDNICH BĄDŹ BEZPOŚREDNICH, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NIEJ BĄDŹ Z NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKÓD O CHARAKTERZE KOMPENSACYJNYM, WYNIKOWYCH, PRZYPADKOWYCH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH I MORALNYCH.

Jeśli jedyny i wyłączny sposób zadośćuczynienia, przysługujący w odniesieniu do roszczenia i opisany w niniejszej Umowie, nie zdoła spełnić swojego podstawowego celu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym z tytułu poniesionych szkód lub strat będzie podjęcie przez firmę Viacom, po uprzednim wystosowaniu do niej przez Użytkownika powiadomienia, próby naprawy, poprawienia lub zastąpienia wadliwie działających usług objętych niniejszą Umową lub jeśli taka naprawa, poprawienie lub zastąpienie nie będą rozsądne i możliwe z handlowego punktu widzenia, firma Viacom zwróci Użytkownikowi pieniądze wpłacone z tytułu korzystania z odpowiednich usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny oraz uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z Witryny. Użytkownik ponadto rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wydajność Witryny, ogólna oraz na potrzeby poszczególnych Użytkowników, jest ograniczona. Wskutek tego niektóre wiadomości i operacje przesyłania mogą nie zostać natychmiastowo przetworzone lub mogą w ogóle nie zostać przetworzone, działanie niektórych funkcji może być ograniczone bądź opóźnione albo nie będzie można w ogóle z nich korzystać. Użytkownik zatem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Viacom nie zobowiązuje się do przesyłania, przetwarzania, przechowywania, otrzymywania bądź dostarczania transakcji ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, ani też z tytułu niepowodzeń lub opóźnień związanych z jakimikolwiek transakcjami. Niniejszym wyraźnie doradza się Użytkownikowi, aby nie polegał na terminowości dokonywanych za pośrednictwem Witryny transakcji ani na wydajności samej Witryny. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności z tytułu szkód i ograniczeń dotyczących środków naprawczych. Odpowiednio, niektóre wyłączenia i ograniczenia opisane w niniejszej Umowie mogą nie mieć zastosowania w odniesieniu do Użytkownika.

8. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać Witrynę, firmę Viacom, jej następców i cesjonariuszy, a także członków zarządu, jej dyrektorów, pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców i dostawców usług operacyjnych, a także przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, działań, strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy.

Firma Viacom zastrzega sobie prawo do prowadzenia, na własny koszt, samodzielnej obrony i kontroli w zakresie wszelkich roszczeń lub powództw oraz negocjacji prowadzących do rozstrzygnięcia lub osiągnięcia kompromisu, a Użytkownik na prośbę firmy Viacom będzie w pełni z nią współpracować w obronie wszelkich takich roszczeń i powództw oraz w zakresie negocjacji prowadzących do rozstrzygnięcia lub osiągnięcia kompromisu.

9. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE 
Firma Viacom przywiązuje do Witryny ogromną wagę i jest dumna z jej utworzenia. Nieustannie poszukuje ona usterek technicznych, które wpływają na działanie Witryny. Gdy je znajduje, natychmiast je naprawia. Niestety komputer, z którego korzysta Użytkownik, może powodować pewne problemy, które wpływają na działanie Witryny. Jest to przeszkoda będąca poza kontrolą Viacom.

Jeśli Użytkownik miał do czynienia z nieprawidłowym działaniem Witryny, wcześniej nie widzianą w Witrynie zawartością lub reklamami, może to być efekt działania Złośliwego oprogramowania zainstalowanego na jego komputerze. Złośliwe oprogramowanie to pojęcie opisujące oprogramowanie zainstalowane na komputerze, najczęściej bez wiedzy i pozwolenia jego właściciela, którego przeznaczeniem jest wyrządzenie szkód. Do złośliwego oprogramowania można zaliczyć między innymi wirusy, programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, złośliwą aktywną zawartość oraz szkodliwe programy i dialery. Pomimo iż firma Viacom nieustannie ściśle współpracuje ze swoimi partnerami w celu zapewnienia, by wszystkie elementy Witryny działały poprawnie, niekiedy Złośliwe oprogramowanie na osobistym komputerze Użytkownika może zakłócać korzystanie przez niego z Witryny oraz innych odwiedzanych stron internetowych.

Viacom sugeruje, aby Użytkownik podjął dalej wymienione działania, które pomogą mu oczyścić komputer i zapobiegną instalowaniu złośliwego oprogramowania w przyszłości.

 • Zaktualizowanie systemu za pośrednictwem usługi Windows Update (dostęp do niej można uzyskać w menu Narzędzia w przeglądarce Internet Explorer).
 • Zainstalowanie narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, takiego jak np. Spybot Search and Destroy lub Adware, które pomoże pozbyć się złośliwego oprogramowania z komputera.
 • Zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, takiego jak np. Norton AntiVirus lub McAfee Antivirus.
 • Zainstalowanie usługi Microsoft Defender (w przypadku komputerów z systemem Windows).

Należy mieć na uwadze fakt, iż Viacom nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania innych firm, w tym Złośliwego oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Należy dokładnie zapoznać się z sekcją pomocy lub wsparcia technicznego na stronie pobierania oprogramowania. W razie wykrycia Złośliwego oprogramowania na komputerze Viacom zaleca skontaktowanie się z wykwalifikowanym informatykiem. Jeśli pomimo podjęcia wyżej wymienionych działań Użytkownik wciąż ma problemy z korzystaniem z Witryny, powinien skontaktować się z Viacom, pisząc na adres vendorsetup@viacom.com.

10. PRYWATNOŚĆ
Firma Viacom szanuje prywatność Użytkownika oraz odpowiedzialnie podchodzi do kwestii wykorzystywania i ochrony informacji umożliwiających identyfikację. W
Polityce prywatności Witryny można znaleźć ważne informacje i wymogi dotyczące zbierania i wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny.

11. PRAWO WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZEJ UMOWY; POSTANOWIENIA RÓŻNE
Niniejsza Umowa wraz z Warunkami dodatkowymi,
Polityką prywatności Witryny oraz wszelkimi innymi regulacjami, procedurami i zasadami, do których odwołuje się Viacom i które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie, stanowi całość porozumienia i umowy między Użytkownikiem a Witryną i Viacom w odniesieniu do Witryny i korzystania przez Użytkownika z Witryny oraz zastępuje wszelkie poprzednie lub sprzeczne porozumienia odnoszące się do Witryny i korzystania z niej przez Użytkownika. Niniejszej Umowy nie można zmienić ani wypowiedzieć w formie ustnej. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to pozostanie to bez wpływu na inne jej postanowienia, a Umowa zostanie poprawiona w stopniu niezbędnym do zapewnienia jej legalności, prawomocności i wykonalności. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które muszą obowiązywać, aby umożliwić Viacom zapewnienie osiągnięcia celów w niej przewidzianych, muszą pozostać w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. Jednakże wszelkie pozwy wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania przez Użytkownika z Witryny, niezależnie od podstaw zgłaszanych roszczeń, nie mogą być wnoszone przez Użytkownika później niż jeden rok od powstania przyczyny powodującej możliwość powództwa (a w przypadku kilku przyczyn — od daty wystąpienia pierwszej z nich).

Niniejsza Umowa i korzystanie z Witryny przez Użytkownika podlegać będą wewnętrznym prawom materialnym stanu Nowy Jork (bez względu na sprzeczności z innymi przepisami prawa), obowiązującym w odniesieniu do sporządzonych, zawartych i w pełni realizowanych w Nowym Jorku umów, oraz będą zgodnie z nimi interpretowane i rozstrzygane. Co więcej, dla celów wszelkich działań prawnych i opartych o prawo słuszności Użytkownik podlegać będzie wyłącznej jurysdykcji i właściwości terytorialnej sądów stanowych i federalnych Okręgu Nowy Jork i nie będzie się od tego odwoływać na podstawie braku osobistej jurysdykcji, zasady forum non convenes lub z dowolnego innego powodu. W zakresie, w jakim może to obowiązywać, Użytkownik zgadza się na rezygnację z wymagania stosowania i wyraźne wykluczenie stosowania Ustawy Uniform Computer Information Transactions Act. W ODNIESIENIU DO WSZELKICH DZIAŁAŃ I POSTĘPOWAŃ PODJĘTYCH W CELU WYEGZEKWOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON, KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, KTÓRE MU PRZYSŁUGUJĄ LUB MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

Ostatnia data modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania została wskazana powyżej i zmiany te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

 

Copyright © Viacom Inc. - All Rights Reserved.